Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - minor
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra pedagogické a školní psychologie
Anotace:Obecné cíle SP Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru výchova ke zdraví a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta pedagoga, vychovatele či pedagoga volného času, příp. pro uplatnění v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru výchova ke zdraví.

Cílem studijního programu je tedy poskytnout studentovi příležitost:
- především získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se k oboru výchova ke zdraví (prostřednictvím oborově-vědních disciplín, které tvoří jádro celého SP);
- získat základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín);
- získat sociálně-komunikativní a obecně-pedagogické kompetence a základní diagnosticko- intervenční kompetence (prostřednictvím pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe);
- rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí (prostřednictvím předmětů zaměřených na cizí jazyky a studijní pobyt/ pracovní stáž v zahraniční instituci).


Obecné cíle SP Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MINOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru výchova ke zdraví, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru výchova ke zdraví.
Profil absolventa:Profil absolventa je vázán na obsah, formu a realizaci předávaných informací, získání dovedností a specifických způsobilostí v době studia na poli prevence vzniku sociopatologických jevů, reakcí a chování člověka. Dále se absolvent orientuje v sociální oblasti, výživě resp. zdravého životního stylu, optimálního vývoje self-conceptu, přičemž postup je volen systematicky a vychází z portfolia potřeb základních a středních škol. Následně je rozvíjen v rámci nejnovějších výzkumů v daných oblastech, což zajišťuje tým složený z odborníků s praktickým dosahem, zabývající se výzkumnými úkoly a také učiteli z praxe.

Znalosti:
- absolvent má komplexní informace historického pozadí studovaných disciplín v návaznosti na konfrontaci mezi jednotlivými odbornými proudy a současně vědeckým důrazem na znalost aplikace
- získá přehled o epidemiologických souvislostech a biologických zákonitostech ve vztahu ke zdraví
- je seznámen s aktuálními poznatky a vizemi WHO (World Health Organization) ohledně psychosomatických determinant zdraví
- orientuje se v problematice sociálně patologických jevů včetně nástinu jejich řešení a má náhled na odlišnosti v podobě psychopatologických projevů v důsledku duševních poruch či nemocí apod.
- je teoreticky vybaven metodami primární prevence před negativními faktory ovlivňující lidské zdraví
- zná postupy při řešení konkrétních, v praxi vzniklých situací, které mají zamezit vzniku stereotypních řešení, patologických schémat, ale vedou k uchopení individualit žáka na základě cílů a výchovně výukových procesů všech běžných typů škol
- ovládá výčtem stěžejní psychoterapeutické směry a styly (psychoanalytický, kognitivně-behaviorální, humanistický, racionálně emoční terapie, biosyntetické přístupy)

Dovednosti:
- ovládá mediaci v konfliktních situacích mezi stranami rodič x žák, žák x žák, učitel x rodič, učitel x žák
- aktivně dialogovou formou umí předávat informace a tím preventivně působit na dorůstající populaci
- je přínosem pro pedagogický obor pro schopnost aplikace získaných dovedností v oblasti komunikace, sociálních zákonitostí a dynamiky kolektivu
- je připraven na základě principu prostředků výuka-metoda-forma k aplikování dalších vědeckých poznatků, které generuje z dostupných zdrojů například vědeckých studií
- je schopen sám aplikovat, ověřit a uvést v praxi některé z výsledků vědeckých metod, ke kterým byl během celého studia vycvičen (kvantitativní a kvalitativní výzkum, jednotlivé statistické postupy - analýza normality, využití kontingenčních tabulek, analýza rozptylu, ostatní parametrické a neparametrické metody)
- je způsobilý k pracovnímu zařazení v oblastech prevence, tvorbě primární prevence, aplikace, vedení a garantování sociální služby, nebo jako poradce nestátních poraden jako je Diakonie, Charita, nízkoprahového zařízení typu Renarkon, Sananim aj.
- fundovaně zasahuje intervencemi ve výchovné sféře, volnočasových aktivitách v oblasti vztahů, zejména mezigeneračních vztahů.
- v návaznosti na bezpečnostní hrozby je schopen mít poradní hlas při plánování koncepčních programu školních a mimoškolních zařízení
- je způsobilý k lektorské činnosti v oblasti psychologie zdraví a prevence, laického poradenství, základů výživového poradenství, hygieně práce a ke spolupráci při posuzování psychologických aspektů v materiální a nemateriální sféře
- ovládá postupy při řešení konkrétních, v praxi vzniklých situací a aplikuje na ně vědecké poznatky.

Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti související s ped-psychologickou složkou přípravy jsou primárně zaměřeny na rozvíjení obecně-pedagogické oblasti, sociálně-komunikační oblasti a diagnosticko-intervenční oblasti. Podrobně je profil absolventa v těchto dimenzích rozepsán v externím dokumentu s názvem Profil absolventa ped- psychologické složky SP.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.