Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání - maior
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra hudební výchovy
Anotace:Obecné cíle SP Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru sbormistrovství a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro SŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta pedagoga, vychovatele či pedagoga volného času, příp. pro uplatnění v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru sbormistrovství.

Cílem studijního programu je tedy poskytnout studentovi příležitost:
- především získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se k oboru sbormistrovství (prostřednictvím oborově-vědních disciplín, které tvoří jádro celého SP);
- získat základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín);
- získat sociálně-komunikativní a obecně-pedagogické kompetence a základní diagnosticko- intervenční kompetence (prostřednictvím pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe);
- rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí (prostřednictvím předmětů zaměřených na cizí jazyky a studijní pobyt/ pracovní stáž v zahraniční instituci).


Obecné cíle SP Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MINOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru sbormistrovství, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro SŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru sbormistrovství.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
Absolvent/ka
- orientuje se v základních znacích slohové interpretace vokální hudby, a to od období gotiky přes renesanci, baroko, klasicismus, romantismus, hudbu 20. století až po současnost (Slohová interpretace 1,2, Dramaturgie a řízení sboru 1, 2);
- charakterizuje zásadní rysy dobové interpretace vokální a vokálně-instrumentální hudby období od gotiky přes renesanci, baroko, klasicismus, romantismus, hudbu 20. století až po současnost (Slohová interpretace 1,2, Dramaturgie a řízení sboru 1, 2);
- prokazuje znalosti v charakteristických znacích slohové interpretace české i světové vokální hudby období od klasicismu po současnost (Slohová interpretace 1,2, Dramaturgie a řízení sboru 1, 2);
- orientuje se ve vokální sborové tvorbě od období gotiky po současnost z hlediska zásadních slohově-interpretačních rysů a stylového pojetí interpretace (Slohová interpretace 1,2, Dramaturgie a řízení sboru 1, 2);
- orientuje se v primárním systému uvědomělého přetváření slyšeného tónu do notového záznamu (Sluchová analýza 1,2);
- zdůvodní postupy při intonační a sluchově-analytické činnosti nezbytné pro sbormistrovskou praxi (Sluchová analýza 1,2);
- prokazuje znalosti v teoretickém základu taktovací techniky (Základy dirigentské techniky 1, 2);
- definuje teoretické aspekty schémat taktovacích pohybů (Základy dirigentské techniky 1, 2);
- zdůvodní průběh gest ve vztahu ke změnám charakteru skladby (Základy dirigentské techniky 1, 2);
- objasňuje východiska získaných poznatků z hlediska dramaturgie pěveckých sborů (Dramaturgie a řízení sboru 1, 2);
- definuje východiska v oblasti řízení pěveckého sboru včetně příslušné odborné hudební terminologie (Teorie dirigování a dramaturgie koncertu, Dramaturgie a řízení sboru 1, 2);
- prokáže znalost požadavků dramaturgického plánu v historickém kontextu výběru skladeb (Teorie dirigování a dramaturgie koncertu, Dramaturgie a řízení sboru 1, 2);
- prokazuje znalost v základních druzích partitur (Hra partitur 1, 2, 3);
- prokazuje orientaci v principech čtení a hry partitur (na klavír) za pomocí harmonických funkcí (Hra partitur 1, 2, 3);
- dokáže znalost principů v souvislosti hry partitur (Hra partitur 1, 2, 3);
- charakterizuje regionální sborovou hudbu (pěvecká tělesa, tradice, skladatele) a její specifika (Regionální sborová tvorba);
- je schopen popsat zvláštnosti regionální sborové hudby, pěveckých těles, skladatelů a tradic (Regionální sborová tvorba);
- vymezuje principy přípravy a výběru vhodného repertoáru pro svůj bakalářský koncert (Příprava bakalářského koncertu).
Odborné dovednosti:
Absolvent/ka
- umí komparovat (z vybraných zvukových nahrávek vokální sborové hudby) základní slohové rysy hudby daných období (Slohová interpretace 1,2, Dramaturgie a řízení sboru 1, 2);
- je vybaven dovednostmi z oblasti získaných poznatků z hlediska stylové interpretace sborových děl, a to od období gotiky přes renesanci, baroko, klasicismus, romantismus, hudby 20. století až po současnost (Slohová interpretace 1,2, Dramaturgie a řízení sboru 1, 2);
- umí analyzovat charakteristické dobové rysy vokální sborové tvorby napříč slohovými obdobími (gotika, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, hudba 20. a 21. století), (Slohová interpretace 1,2, Dramaturgie a řízení sboru 1, 2);
- dovede zapsat slyšený hudební materiál do grafické podoby (Sluchová analýza 1,2);
- umí analyzovat slyšenou hudbu v melodických a harmonických souvislostech (Sluchová analýza 1,2);
- dokáže využívat získané odborné znalosti a dovednosti k realizaci sbormistrovských gest ve vztahu ke sborové partituře (Základy dirigentské techniky 1, 2);
- umí provádět základní pohyby taktovací techniky (Základy dirigentské techniky 1, 2);
- je schopen manuálně realizovat základní typy taktovacích schémat (Základy dirigentské techniky 1, 2);
- dovede sbormistrovským gestem vyjádřit změny hudebního průběhu sborové skladby (Základy dirigentské techniky 1, 2);
- je vybaven dovednostmi v oblasti řízení pěveckého sboru v jeho zá

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. V případě velkého zájmu o studium bude realizován test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači.
Obsah přijímací zkoušky: v případě konání: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: v případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:v případě konání: přijímací zkoušku fakulta nepromíjí
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: v případě konání: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v případě konání: 11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: v případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: v případě konání:
logické myšlení
verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.