Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Francouzská filologie - Francouzština pro překlad
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra romanistiky - Oddělení francouzštiny
Anotace:Navazující magisterský studijní program Francouzská filologie navazuje na bakalářský studijní program, zaměřuje se na prohloubení jazykových dovedností a rozšíření teoretických znalostí získaných v předchozím studiu. Cílem studia je dosáhnout důkladné znalosti příslušných jazykovědných i literárněvědných disciplín a pokročilé jazykové kompetence na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V rámci jazykovědných disciplín jde o další prohlubování znalostí morfosyntaxe, sémantiku a sémiotiku, francouzskou frazeologii, textovou lingvistiku, a také o diachronní pohled na jazyk (vývojové tendence současné francouzštiny, historická mluvnice, diachronní studium románských jazyků). Studenti také získávají základní přehled o dějinách lingvistiky.
U studia bez specializace je cílem také získání hlubokých znalostí v oblasti francouzsky psané literatury a schopnost její analýzy. V lingvisticky zaměřených předmětech jsou studentům předávány znalosti dalších odborných disciplín (sociolingvistika, korpusová lingvistika).
U studia se specializací na překlad je cílem také rozvíjení překladatelské kompetence v oblasti odborného a částečně i literárního překladu a základní tlumočnické kompetence a poskytnutí přehledu v oblasti současných trendů teorie překladu a tlumočení.

Studijní program je plánován v těchto variantách:
1. completus,
2. specializace Francouzština pro překlad,
3. minor,
4. maior.
Profil absolventa:Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Francouzská filologie dosáhne komplexního filologického vzdělání, které zahrnuje oblast jazykovědnou (včetně jazykové diachronie) i literárněvědnou, a získá znalosti širších kulturně-společenských souvislostí. Je připraven pro studium v doktorských studijních programech.

Odborné znalosti:
Absolvent studijního programu Francouzská filologie získá hluboké znalosti speciálních jazykovědných disciplín (Francouzská sémantika a sémiotika, Francouzská frazeologie, Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe 1-2), orientuje se také v hlavních lingvistických školách a směrech (Dějiny lingvistiky) a prokáže znalosti diachronních lingvistických disciplín (Vývojové tendence současné francouzštiny, Diachronní studium románských jazyků). Rovněž si prohloubí znalosti literárněvědné (Francouzská literatura 20. a 21. století, Společnost a její odraz v románských literaturách).
Absolvent studijního programu Francouzská filologie bez specializace si navíc může prohloubit znalosti francouzské a frankofonní literatury jak po stránce literárněhistorické, tak po stránce literárněteoretické (Francouzská literatura od nejstarších dob do 17. století, Francouzská literatura 18. a 19. století, Frankofonní literatura).
Absolvent studijního programu Francouzská filologie se specializací na překlad prokazuje dále znalosti z teoretických translatologických disciplín (Translatologické teorie, Úvod do studia překladu) a z teorie terminologie (Terminologie).

Odborné dovednosti:
Absolvent studijního programu Francouzská filologie bez specializace je schopen samostatně řešit jazykovědný a literárněvědný problém, srozumitelně, přesvědčivě formulovat odborné názory, vést dialog na odborné téma a pracovat s odbornou literaturou (Seminář k diplomové práci 1-2). Je rovněž schopen analyzovat literární text a aplikovat své odborné znalosti na literární text (Analýza francouzských literárních textů).
Absolvent studia se specializací na překlad získá vysokou úroveň překladatelské kompetence v oblasti odborného překladu (Překladatelská cvičení 1-2, Překlad odborného textu 1-2, Počítačem podporovaný překlad) a dovede se dobře orientovat v současných trendech překladu a tlumočení. Dále může získat i základní tlumočnické kompetence (Tlumočnický seminář 1-2).

Obecné způsobilosti
Absolvent prokazuje velmi pokročilou schopnost komunikace ve francouzského jazyka v písemném i v ústním projevu, a to na výstupní úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolvent studia se specializací na překlad prokazuje také kultivované vyjadřování v češtině.
Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná zkouška
Obsah přijímací zkoušky: Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Francouzská filologie se specializací Francouzština pro překlad může být přijat absolvent bakalářských nebo magisterských studijních oborů, který splní požadavky stanovené pro přijetí ke studiu. Vstupní požadavky pro přijetí ke studiu vycházejí z obsahu bakalářského studijního programu Francouzská filologie, realizovaného na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Předpokládá se tedy znalost francouzského jazyka na úrovni C1 (zkušený uživatel) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
Uchazeč musí úspěšně vykonat písemnou zkoušku - překlad souvislého neliterárního textu z francouzského jazyka do českého jazyka bez slovníku v rozsahu přibližně 15 řádků.
Trvání zkoušky: 60 minut
Kritéria přijímací zkoušky: Písemná zkouška ověřuje dosažení komunikativní kompetence studenta ve francouzštině na úrovni C1 (zkušený uživatel) podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Hodnotí se gramatická správnost textu převedeného do cílového jazyka, adekvátnost používaných lexikálních prostředků a syntaktických struktur, faktografická ekvivalence a schopnost používat adekvátní odbornou terminologii.
Uchazeč může v písemné zkoušce získat maximálně 100 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkouška je povinná pro všechny uchazeče o studium.
Certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek z předcházejícího vysokoškolského studia ani jiné skutečnosti nebudou bodově bonifikovány.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 27. května do 31. května 2019, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .