Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Polská filologie - Polština pro překlad
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení polonistiky
Anotace:Navazující magisterský studijní program Polská filologie navazuje na bakalářský studijní program, zaměřuje se na prohloubení jazykových dovedností a rozšíření teoretických znalostí získaných v předchozím studiu. Cílem studia je dosáhnout důkladné znalosti příslušných jazykovědných i literárněvědných disciplín a pokročilé jazykové kompetence na úrovni C1/C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V rámci jazykovědných disciplín jde o další prohlubování znalostí stylistiky, jazykové kultury polštiny, polské frazeologie, textové lingvistiky, a také o diachronní pohled na jazyk (vývojové tendence současné polštiny, historická mluvnice, diachronní studium slovanských jazyků). Studenti také získávají základní přehled o dějinách lingvistiky. V oblasti literárněvědné jde o prohloubení znalostí a dovedností z hlediska metodologie literární vědy a znalostí o moderní polské literatuře.

Studijní program bude realizován v těchto variantách:
1. completus,
2. specializace Polština pro překlad,
3. minor,
4. maior.

V rámci studia bez specializace je cílem také získání hlubokých znalostí v oblasti lingvistiky a literární vědy v synchronním a diachronním plánu.
Cílem studia se specializací na překlad je také rozvíjení překladatelské kompetence v oblasti odborného a částečně i literárního překladu a základní tlumočnické kompetence a poskytnutí přehledu v oblasti současných trendů teorie překladu a tlumočení.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Polská filologie dosáhne filologického vzdělání v oblasti jazykovědné (vč. jazykové diachronie) i literárněvědné a získá znalosti širších kulturně-společenských souvislostí. Orientuje se také v hlavních lingvistických školách a směrech (Kapitoly z dějin jazykovědy). Seznamuje se specifickými disciplínami, které vyžadují vyšší stupeň kognitivních a intelektových schopností: vyšší stupeň jazykovědné abstrakce, odborné percepce a interpretace textu (Stylistika 1-2, Jazyková kultura 1-2, Frazeologie, Komplexní textová analýza). Rozšiřuje také své jazykové kompetence v oblasti jazykové diachronie (Slovanská diachronie 1-2, Vývoj polského jazyka). Realizuje základní lingvistický a literárněvědný výzkum např. v rámci studentské grantové soutěže. Absolvent programu bez specializace, maior a minor navíc získává přehled o dílech světové literatury a polské literatury 20. století, osvojuje si metody práce s literárními díly, poznává teoretické základy translatologie (Teorie literatury, Vybrané kapitoly z polské literatury 1-2).

Absolvent specializace Polština pro překlad získá navíc další kompetence v oblasti odborného (částečně i uměleckého) překladu na vysoké úrovni, jakož i základní tlumočnické kompetence a prokazuje dobrou orientaci v současných trendech teorie a praxe překladu a tlumočení (Aktuální tendence translatologické teorie a praxe, Slovanské teorie překladu, Kritika překladu, Počítačem podporovaný překlad, Seminář konsekutivního tlumočení 1-2). Pozná diachronní vývoj polského jazyka a specifika češtiny a polštiny na základě synchronního srovnání těchto jazyků (Vývoj polského jazyka, Synchronní konfrontace polštiny a češtiny).

Odborné dovednosti a způsobilosti jsou uvedeny v externím dokumentu Profil absolventa.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: Vstupní požadavky pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Polská filologie (varianta: Polština pro překlad) se prověřují písemnou zkouškou, která ověřuje uchazečovy znalosti reálií Polska (kultura, literatura, historie, hospodářství, geografie), základní znalosti odborné translatologické terminologie a také znalosti problematiky profilujících odborných předmětů z bakalářského studijního programu: morfologie, syntax, fonetika a ortografie, polská kultura, polská literatura. V rámci písemné zkoušky překládá uchazeč souvislý obecně informační text v rozsahu přibližně 1000 znaků z/do polského jazyka. Během písemné zkoušky nelze pracovat s překladovými, výkladovými, pravopisnými aj. slovníky. Písemná zkouška probíhá v polském a českém jazyce v rozsahu uvedené doporučené literatury. Časová náročnost na vypracování písemné zkoušky činí max. 90 minut.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnotí se věcná správnost, adekvátní používání odborné terminologie, komplexnost, bohatost a správnost používaných gramatických, lexikálních prostředků a syntaktických struktur. K prokázání stanovené referenční úrovně musí být uchazeč schopen jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a strukturovat text. Dále je hodnocena adekvátnost překladu (vč. překladu reálií a idiomů), stylistická, gramatická a lexikální správnost cílového textu, jazykové dovednosti a faktické znalosti odborné translatologické terminologie. Je požadována znalost polského jazyka na úrovni B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a českého jazyka na úrovni C1/C2.

Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 100. Každé správné řešení je bodově ohodnoceno úměrně náročnosti úkolu. Za nesprávná řešení nejsou odečítány body. V případě zvolení dvou či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné dosáhnout předepsaného počtu bodů. Předepsané počty se mohou lišit podle typu studijního programu.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči o studium.
Certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek z bakalářského studia aj. skutečnosti nejsou bodově bonifikovány.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .