Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Ruská filologie
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení rusistiky
Anotace:Navazující magisterské studium je určeno absolventům bakalářského studijního programu Ruská filologie, jejichž odborné znalosti a dovednosti dále rozvíjí a profiluje. Je zároveň otevřeno absolventům příbuzných či podobně zaměřených bakalářských programů. Program je koncipován jako standardní (bez specializace, se specializací) a sdružené studium. Tvoří jej základní teoretické předměty lingvistické, literárněvědné a translatologické doplněné o povinně volitelné disciplíny, které umožňují studentovi specifickou profilaci volbou disciplín zaměřených jak teoreticky, tak prakticky. Cílem navazujícího magisterského studijního programu je prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností znalostí získaných v předchozím studiu. Cílem studia je dosáhnout důkladné znalosti příslušných jazykovědných a literárněvědných disciplín a pokročilé jazykové kompetence na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V rámci jazykovědných disciplín jde o další prohlubování znalostí z oblasti synchronní lingvistiky (stylistika, aktuálních tendence v současném jazyce, frazeologie, textové lingvistiky), a také o diachronní pohled na jazyk. V oblasti literárněvědné jde o prohloubení znalostí a dovedností z hlediska metodologie literární vědy (komparativní genologie, literární komparatistika) a dějin ruské literatury (starší ruská literatura, literatura 2. poloviny 20. století, moderní ruská literatura). Studenti tak získávají komplexní přehled o dějinách a metodologii lingvistiky a literární vědy.
Studijní program bude realizován v těchto variantách:
1. completus,
2. specializace Ruština pro překlad,
3. minor,
4. maior.

V rámci studia bez specializace je cílem také získání hlubokých znalostí v oblasti lingvistiky a literární vědy v synchronním a diachronním plánu.
Cílem studia se specializací na překlad je mimo jiné rozvíjení překladatelské kompetence v oblasti odborného a částečně i literárního překladu a základní tlumočnické kompetence. Student získá a přehled v oblasti současných trendů teorie překladu a tlumočení.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
Absolvent prokazuje hluboké znalosti v oblasti metodologie a dějin jazykovědy (Kapitoly z dějin jazykovědy, Kognitivní a komunikativní lingvistika), orientuje se v oblasti diachronní lingvistiky (Slovanská diachronie), v oblasti synchronní lingvistiky získává znalosti v rámci frazeologie, hypersyntaxe a stylistiky a mezijazykové interference (Stylistika ruštiny, Ruská frazeologie, Kapitoly z valenční syntaxe, Mezijazyková interference, Vývojové tendence v současné ruštině). V literárněvědné oblasti prokazuje široké znalosti literárněvědné metodologie a jejího vývoje (Teorie literatury), speciálních disciplín (Genologické aspekty ruské literatury), dějin ruské literatury 20. století a současné ruské literatury (Ruská literatura 2. poloviny 20. století, Současná ruská literatura).

Absolvent studijního plánu completus, maior a minor navíc získá přehled o žánrovém vývoji starší ruské literatury (Žánrová typologie starší ruské literatury), o dějinách a teorii literární komparatistiky (Literární komparatistika) a o dějinách světové literatury 19. a 20. století (Světová literatura 19. století, Světová literatura 20. století).

Absolvent specializace Ruština pro překlad získá v rámci translatologické přípravy znalosti teorie dějin a metodologie překladu a prokazuje orientaci v současných trendech teorie překladu (Akt. tendence tran. teorie a praxe, Slovanské teorie překladu, Kritika překladu, Překlad dokumentů, Počítačem podporovaný překlad).


Odborné dovednosti:
Absolvent je schopen samostatně řešit jazykovědný či literárněvědný problém za použití adekvátní metodologie (Zapojení do specifického výzkumu), srozumitelně a přesvědčivě formulovat odborné názory, vést dialog na odborné téma, vystupovat před odbornou veřejností (Studentské vědecké konference). Umí aplikovat teoretické znalosti při řešení konkrétních odborných problémů jak v oblasti lingvistiky, tak v oblasti literární vědy. Absolvent je schopen komplexní lingvistické analýzy cizojazyčného textu a komplexní interpretace literárního textu. Dovede písemně zpracovat zadané téma (Seminář k diplomové práci 1-2).

Absolvent specializace Ruština pro překlad je navíc schopen samostatně řešit translatologický problém za použití adekvátní metodologie (Praktikum z kritiky překladu, Zapojení do specifického výzkumu), získá dovednosti v oblasti odborného (částečně i uměleckého) překladu na vysoké úrovni (Seminář k překladu odborného textu, Vybrané kapitoly z praxeologie překladu, Překladatelské praktikum, Překlad dokumentů, Seminář k překladu uměleckého textu), základní tlumočnické kompetence (Seminář konsekutivního tlumočení 1-2, Tlumočnický proseminář), je schopen aplikovat poznatky synchronní lingvistiky v překladatelské praxi. Absolvent je schopen komplexní interpretace a překladu neliterárního i literárního textu.


Obecné způsobilosti:
Student je schopen dalšího vzdělávání i sebevzdělávání, aktivně pracuje se sekundární literaturou, vyhledá zdroje, kriticky je roztřídí a aplikuje své poznatky, definuje základní metodologické postupy pro rozbor textu, používá znalosti z lingvistických a literárněvědných disciplín pro vytváření účelných komunikátů a interpretaci textu. Absolvent prokazuje zvládnutí ruského jazyka na výstupní úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Absolvent specializace Ruština pro překlad je navíc schopen používat znalosti z translatologických, lingvistických a literárněvědných disciplín pro vytváření účelných komunikátů a interpretaci textu v rámci překladatelské činnosti. Absolvent je schopen adekvátního překladu textů různých funkčních stylů z ruštiny do češtiny a obecně informačních a jednoduchých odborných textů z češtiny do ruštiny. Umí provést překladatelskou redakci cílového textu.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. Jako vstupní znalosti jsou požadovány znalosti, dovednosti a způsobilosti odpovídající výstupním znalostem, dovednostem a způsobilostem bakalářského studijního programu Ruská filologie.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .