Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Matematika
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra matematiky
Anotace:Cílem studia je připravit absolventa schopného samostatně logicky uvažovat, abstrahovat a matematizovat reálné problémy, řešit je matematickými metodami i s využitím počítačové techniky a výsledky správně interpretovat. Absolvent bude připraven pracovat samostatně i v týmu, průběžně si doplňovat a rozšiřovat znalosti a způsobilosti, prezentovat a komunikovat v českém i anglickém jazyce. Absolventi získají hluboké znalosti obecných matematických disciplín a metod. Specializace Matematika dále rozšíří přehled a prohloubí znalosti moderních matematických disciplín, jejich provázanosti a aplikací.
Profil absolventa:Absolventi obou specializací navazujícího magisterského studijního programu Matematika prokazují
- hluboké odborné znalosti z tematických okruhů matematická analýza (funkcionální analýza, komplexní analýza, teorie míry a integrálu), a z geometrie a topologie,
- znalosti vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky,
- schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce,
- schopnost vymezovat teoretická i empirická východiska řešené úlohy, definovat a zdůvodňovat použité modely a metody řešení úlohy a správně interpretovat získané výsledky,
- dobrou orientaci v aktuálních trendech v oblasti matematického bádání.
Absolventi obou specializací navazujícího magisterského studijního programu Matematika umí
- řešit složité úlohy navržením vhodných matematických modelů, jejich správným matematickým vyřešením a správnou interpretací výsledků,
- znalosti aplikovat při řešení reálných problémů a využít je při analýze dat a práci s daty v nejrůznějších oblastech,
- vytvořit původní autorské dílo menšího rozsahu a prezentovat je,
- samostatně získávat další odborné znalosti a implementovat je, umějí formulovat výzkumné hypotézy a umějí samostatně formulovat a prezentovat dosažené výsledky odborné i laické veřejnosti.

Absolventi specializace Matematika pak navíc prokazují
- hlubší znalosti z oblasti teorie kategorií a diferenciálních rovnic,
- dle volby povinně volitelných předmětů prokazují hlubší znalosti z oblasti teorie čísel nebo globální analýzy a geometrie,
- přehled o aktuálním vývoji v těchto oblastech matematiky.
Absolventi specializace Matematika pak navíc umí
- využít znalosti k řešení složitých matematických problému v uvedených oblastech.
Absolventi specializace Matematika se uplatní jako samostatní odborní specialisté - senior analytici nebo členové výzkumných týmů (případně vedoucí týmu nebo pracovní skupiny) v různých odvětvích matematiky, případně v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou. Na studijní program také navazuje doktorský studijní program Matematika, kde se absolvent v této specializaci může dále vzdělávat.

Absolventi specializace Fuzzy matematika pak navíc prokazují
- hlubší znalosti z oblasti algebry, fuzzy logiky a fuzzy modelování
- přehled o vývoji v oblastech matematiky, zaměřených na matematické struktury, modely a metody umožňující pracovat s různými druhy neurčitostí.
Absolventi specializace Fuzzy matematika pak navíc umí
- využít znalosti ke zpracovávání dat zatížených neurčitostí.
Absolventi specializace Fuzzy matematika se uplatní jako samostatní odborní specialisté (případně vedoucí týmu nebo pracovní skupiny) v oblasti zpracování dat, informatiky nebo techniky, případně v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou. Na studijní program také navazuje doktorský studijní program Matematika, kde se absolvent v této specializaci může dále vzdělávat.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.