Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Aplikovaná informatika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra informatiky a počítačů
Anotace:Cílem vzdělávání studijního programu Aplikovaná informatika je příprava specialistů, kteří jsou schopni využívat svých získaných znalostí při systémovém řešení úloh z oblasti aplikované informatiky s využitím moderních metod a technologií. Tyto schopnosti se získají v průběhu studia aktivní účastí studentů na řešení praktických problémů a při seznámení se s novými poznatky z oblasti teoretické a aplikované informatiky.
Absolventi získají nezbytné znalosti z oblasti matematické informatiky a to především z teorie formálních jazyků, teorie algoritmů a logiky. Dále získají návazné dovednosti v teoretické informatice spočívající ve schopnosti stanovit konkrétní složitost algoritmů, navrhovat gramatiky pro fragmenty umělých jazyků a k nim rovněž jednoduché akceptory těchto jazyků. V oblasti algoritmizace a programování pak získají dovednosti nezbytné pro algoritmické řešení problémů, tj. analýzu problému, návrh algoritmu, optimalizaci z hlediska časové složitosti a implementaci ve vhodném vývojovém nástroji. V oblasti databázového modelování získají teoretické znalosti, které pak transformují do dovedností při tvorbě konceptuálních a datových modelů a implementaci v konkrétním SŘBD. Absolventi programu získají také znalosti teoretických principů počítačové grafiky a jejich implementace, znalosti z oblasti umělé inteligence a kompetence pro řešení problémů s pomocí metod umělé inteligence a softcomputingu. Významné jsou rovněž dovednosti z oblasti počítačových síti a bezpečnosti informačních systémů. V obou specializacích programu jsou profilující předměty, které umožnují buď akcentovat disciplíny aplikované informatiky v obecnějším pojetí (s možnou návazností ve vyšších úrovních studia) nebo u specializace Softwarové systémy cíle studia směřují k profilu absolventa zaměřeného na tvorbu softwarových systémů s přímým uplatněním v praxi (s pomocí znalostí softwarového inženýrství získají teoretické znalosti o návrhu vrstvených softwarových komponent a metodickou podporu pro práci v týmu při tvorbě informačních systémů). Nedílnou součástí je důraz na odbornou komunikaci a přehled o současných trendech IT v anglickém jazyce.

Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika bude realizován v těchto studijních plánech:
1. specializace Aplikovaná informatika,
2. specializace Softwarové systémy.

Součástí studijního programu je také současný studijní plán, který byl původně akreditován jako obor podle předcházejících právních předpisů:
3. Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika.

Tento studijní plán je určen pouze na dostudování. Ke studiu podle tohoto studijního plánu (č. 3) budou uchazeči přijati naposledy v akademickém roce 2018/2019. Bližší informace a odkaz na tento studijní plán viz samostatná příloha "Studijní plány na dostudování".
Profil absolventa:Znalostní profil absolventa bakalářského studia ve studijním programu Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě odpovídá výše uvedeným cílům.
Program Aplikovaná informatika se skládá ze dvou specializací:
1. Aplikovaná informatika (AI)
2. Softwarové systémy (SS)
Specializace AI připravuje studenta na využití poznatků teoretické i aplikované informatiky v praxi a připraví jej na další navazující studium.
Specializace SS připravuje studenta na přímé uplatnění v praxi zejména pro vývoj a správu počítačových systémů s důrazem na programovací jazyky a programátorské techniky.
Předpokládá se uplatnění absolventa:
AI:
- vývojář počítačových aplikací,
- vývojář aplikací zaměřených na použití softcomputingových metod,
- vývojář inteligentních systémů,
- specialista počítačové grafiky.
SS:
- programátor,
- pracovník technické podpory - IT specialista,
- správce databází a informačních systémů,
- správce počítačových sítí a operačních systémů,
- systémový integrátor.

Znalosti
Absolvent disponuje znalostmi z oblasti matematiky, teoretické informatiky, databázových a informačních systémů, bezpečnosti a ochrany dat. Absolvent rozumí úrovním architektur počítačových systémů, jako jsou číslicové obvody, procesory, operační a databázové systémy, úložiště dat a počítačové sítě. Nedílnou součástí jsou znalosti související s objektově orientovanou analýzou a návrhem, metodikami vývoje softwaru, programováním, tvorbou webových aplikací a zpracováním dat.
AI: Absolvent má lepší znalosti v oblasti matematiky, statistiky a analýzy dat. Dále má rozsáhlejší znalosti z oblasti gramatik a jazyků a logiky, získá základy umělé inteligence, metod softcomputingu a kódování a komprese dat.
SS: Hlubší pochopení principů souvisejících se softwarovým inženýrstvím, objektově orientovanou analýzou a návrhem, modely a vzory datových struktur, metodikami vývoje softwaru, programováním, tvorbou webových aplikací a zpracováním dat.

Dovednosti
Absolvent zvládá technologie softwarového inženýrství, algoritmizace, modelování počítačových architektur. Absolvent je způsobilý rozpoznat, popsat a analyzovat problémovou situaci v oblasti získávání, ukládání, zpracování, vizualizaci a využívání dat a informací v rámci informačních systémů. Ve spolupráci se systémovými analytiky se aktivně účastní návrhu a realizace opatření k odstranění problémů s použitím vhodných informačních technologií a dokáže provést vyhodnocení jejich efektivity i jejich bezpečnostních rizik.
AI: Absolvent ovládá dovednosti z aplikace metod softcomputingu. Umí aplikovat znalosti z teorie formálních jazyků a získá dovednosti ve zpracování obrazu. Pro řešení problémů umí využívat jak konvenčních matematických přístupů, tak nekonvenčních přístupů umělé inteligence.
SS: Získá hlubší dovednosti z oblasti databázových technologií, umí používat nástroje na odhalování a řešení kybernetických hrozeb, umí navrhovat komplexní softwarové systémy a osvojí si základní programátorské techniky.

Kompetence
Absolvent je schopen transformovat dovednosti do kompetencí založených na algoritmickém a logickém myšlení. Je připraven flexibilně zpracovávat informace a připravovat je k integraci informačních zdrojů a aktivit v rámci procesů instituce svého zaměstnavatele. Další kompetencí je schopnost komunikovat v anglickém jazyce v oboru informatiky a navíc má předpoklady pro působení v zahraničí (student v rámci studia mohl absolvovat zahraniční stáž).
AI: Absolvent je plně kompetentní k pokračování v dalších stupních studia a to se zaměřením na aplikovanou informatiku, umělou inteligenci nebo informační systémy. Zároveň jeho základní znalosti a dovednosti z aplikovaných disciplín informatiky mu umožnují se uplatnit v praxi jako programátor, vývojář inteligentních systémů aj.
SS: Získané dovednosti umožní sledovat, aplikovat a rozvíjet vybrané pokročilé metody informatiky v reálném prostředí firem i institucí, což si mohou v průběhu studia studenti ověřit v rámci odborných praxí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.