Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Experimentální biologie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra biologie a ekologie
Anotace:Cílem studia je předat posluchačům odborné teoretické vědomosti z jednotlivých kmenových biologických disciplín, a to zejména z problematiky buněčné a molekulární biologie, fyziologie, genetiky, mikrobiologie a evoluční biologie, biodiverzity a fylogeneze organismů, ekologie. Student získá také praktické dovednosti a návyky nezbytné pro práci zejména v laboratoři. Profesní kvalifikace je plně dostatečná k tomu, aby absolvent dokázal pod vedením odborníků využívat základních metod vědeckovýzkumné práce při řešení zadaných úkolů a následně výsledky odborné činnosti interpretovat a prezentovat před laickou a odbornou veřejností.
Profil absolventa:1) odborné znalosti
Absolvent bakalářského studijního programu Biologie, specializace Experimentální biologie:
- prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů vztahujících se k molekulární a buněčné stavbě živých organizmů
- prokazuje znalosti základních pojmů a zákonitostí genetiky a genomiky
- orientuje se v systému, biodiverzitě a fylogenetickém vývoji živých organizmů (viry, prokaryota, eukaryota a jejich vývojové větve/fáze)
- prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů vztahujících se ke stavbě, fyziologii, ekologii, patogenitě a růstu virů a bakterií
- orientuje se ve stavbě, fyziologii, zvláštnostech a molekulární systematice a fylogenezi jednobuněčných a jednoduchých mnohobuněčných eukaryotických organizmů (protist a hub)
- prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů týkajících se buněčné, tkáňové a orgánové stavby, metabolizmu a výživy, pohybů, řídících mechanizmů rozmnožování, růstu, ontogenetického vývoje, ekologie, systému (biodiverzity) a fylogeneze rostlin
- prokazuje znalosti klíčových pojmů a principů týkající se buněčné, tkáňové a orgánové stavby, metabolizmu, imunity, řídících mechanizmů, rozmnožování, růstu, ontogenetického vývoje, ekologie, systému (biodiverzity) a fylogeneze živočichů
- orientuje se ve tkáňové a orgánové stavbě lidského těla, jeho fyziologii a ontogenetickém vývoji
- prokazuje znalost podstaty a principů základních metod používaných v molekulárně biologických, mikrobiologických, toxikologických a ekofyziologických laboratořích a provozech
- prokazuje znalosti hlubšího teoretického základu v procesech přenosu genetické informace, buněčných regulací a procesech probíhajících na biomembránách
- orientuje se v základních pojmech používaných v toxikologii a ekotoxikologii
- rozumí vztahům mezi organizmy, vzájemné propojenosti živé a neživé přírody a interakcím ovlivňujícím výskyt a hojnost organizmů na Zemi
- chápe základní principy evoluce a evolučního vývoje organizmů
- prokazuje znalosti nezbytné pro navazující magisterské studium v programu Biologie či příbuzném programu
2) odborné dovednosti
Absolvent bakalářského studijního programu Biologie, specializace Experimentální biologie:
- umí pracovat se základním laboratorním vybavením a dodržovat bezpečnostní předpisy práce
- umí vyhledávat a analyzovat, popř. interpretovat získané informace a data
- umí aplikovat získané teoretické znalosti ze základních biologických disciplín i při řešení praktických úkolů
- umí používat přístrojové vybavení používané v molekulárně biologických, mikrobiologických, toxikologických a ekofyziologických laboratořích a provozech (spektrofotometry, centrifugy, termocyklery, mikroskopy, mikropipety apod.)
- umí kultivovat základní typy mikroorganismů a chovat toxikologické modelové organismy
- umí izolovat a charakterizovat buněčné organely a provádět s nimi základní operace
- umí izolovat a charakterizovat biomakromolekuly a provádět s nimi základní operace
- umí formulovat výzkumné hypotézy a závěry své odborné práce


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.