Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Sociologie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra sociologie
Anotace:Bakalářské studium sociologie je koncipováno jako odborné studium, které poskytuje nezbytné teoretické oborové znalosti a zároveň po studentech vyžaduje aktivní zapojení do terénních sociologických výzkumů. Cílem je příprava absolventa, který bude disponovat teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z oboru sociologie a příbuzných společenskovědných disciplín. Bude zvládat nejenom problematiku obecné sociologie, ale i základní specifika jednotlivých sociologických subdisciplín. Dokáže vymezit předmět sociologie vůči ostatním příbuzným společenskovědním oborům a srozumitelně tlumočit navenek náplň sociologie i vlastní odborný profil. Ovládá základní metody sociologického výzkumu, zná aktuální teoretické přístupy uplatňované ve svém oboru a rozumí jeho přesahu ve vztahu k ostatním společenskovědným oborům. Teoretické poznatky dokáže aplikovat ve své profesní praxi. Dokáže samostatně identifikovat a řešit vědecké a společenské problémy soudobé společnosti a je si vědom etických a společenských důsledků vlastní profesní praxe.
Cílem bakalářského studia sociologie je připravit absolventa způsobilého ke kvalifikovanému výkonu povolání v rámci výzkumné agentury, v odborném poradenství, v pozici experta v různých oblastech neziskového sektoru, v komerční sféře (marketingový výzkum, výzkum veřejného mínění a trhu, public relations, human resources), ve veřejné správě a samosprávě, v mediální sféře, v kulturních a politických organizacích, a to na národní i nadnárodní úrovni. Uplatnění najde ve všech oblastech vyžadujících hlubší vzdělání v oblasti společenských věd.
Bakalářské studium sociologie je zamýšleno tak, aby byl jeho absolvent připraven pro studium v navazujících magisterských programech společenskovědních oborů na univerzitách v České republice i v zahraničí, což mu kromě teoreticko-praktických kompetencí v sociologii a společenských vědách umožní také jeho jazyková vybavenost (anglický a německý jazyk) včetně cizojazyčného odborného názvosloví.
Studijní program bude realizován v těchto variantách:
1. completus,
2. minor,
3. maior.
Profil absolventa:Absolvent bakalářského studia sociologie disponuje následujícími:

1. odbornými znalostmi:
Absolvent prokazuje znalost aktuálního stavu oboru. Zná terminologii používanou v sociálních vědách a má přehled o kritériích konceptualizace sociálních jevů (Úvod do sociologie, Obecná sociologie, Sociální a kulturní antropologie). Je obeznámen s dějinami sociologických idejí včetně historických a kulturních podmínek jejich vzniku a transformací (Dějiny sociologie, Sociální a kulturní antropologie, Epistemologie v sociálních vědách, Sociologické problémy moderní společnosti). Disponuje znalostí klíčových sociálních teorií (Obecná sociologie, Sociální a kulturní antropologie), jejich soudobých vývojových trendů (Sociologické problémy moderní společnosti), paradigmat sociologického myšlení a výzkumu, jakož i základních metodologických východisek relevantních pro současný sociologický výzkum (Sociologický proseminář 1, Sociologický proseminář 2). Rozumí základním relacím mezi jedincem a společností, chápe povahu socializačních procesů, sociálních institucí a materiálních i technologických podmínek jejich proměn (Obecná sociologie, Gender a společnost).

2. odbornými dovednostmi:
Student se orientuje v základní literatuře oboru a umí vyložit její myšlenkovou strukturu. Je schopen porozumět relevantním odborným textům v českém i anglickém jazyce, kriticky je interpretovat a aplikovat získané teoretické poznatky při identifikaci a analýze sociálních jevů. Je schopen percepce poznatků příbuzných sociálních věd. Dokáže porozumět podmíněnostem vlastního sociologického poznání, má schopnost sebereflexe a reflexe vlastních pozic v přístupu k sociálním jevům. Umí kriticky myslet a má schopnost vidět z různých úhlů pohledu hlubší souvislosti fungování sociálních institucí a lidských společenství (Obecná sociologie, Sociologické problémy moderní společnosti, Kritická teorie). Dokáže tematizovat sociální problémy a klást relevantní výzkumné otázky, které se k nim vztahují. Dokáže formulovat heuristicky plodné hypotézy a ověřovat jejich platnost. Umí naplánovat a provést kvantitativní i kvalitativní výzkum včetně etnografického terénního výzkumu na základě samostatně vymezeného výzkumného problému. Umí zvolit metodologický postup adekvátní k řešenému problému, sbírat, interpretovat a vyhodnocovat empirická data (Statistika, Kvalitativní a kvantitativní metody v praxi, Demografie). Dovede naplánovat a komplexně realizovat výzkum menšího rozsahu podle požadavků zadavatele z veřejné nebo komerční sféry a implementovat jeho výsledky v podobě konkrétního programu či navrženého opatření (Kvalitativní a kvantitativní metody v praxi, Odborná praxe 3). Na základě svých odborných znalostí a empirických poznatků získávaných v badatelské praxi dokáže vytvářet odborné expertízy, vykonávat poradenskou činnost nebo evaluovat programy a opatření v sociální sféře.

3. obecnými způsobilostmi:
Student rozumí potřebě soustavného rozvíjení vlastních odborných znalostí, dovedností a kompetencí. Disponuje komunikačními kompetencemi a rozumí jejich významu pro vlastní odbornou praxi a potřebě je soustavně rozvíjet. Dokáže navazovat aktivní vědecké a profesní kontakty. Je schopen týmové práce. Výstupy své badatelské činnosti dokáže srozumitelně a poutavě prezentovat odborné i laické veřejnosti prostřednictvím písemného i mluveného projevu a argumentačně je obhájit. Rozumí významu sebeprezentace pro vlastní sociologickou praxi. Je vnímavý vůči sociální a kulturní diverzitě společnosti, je schopen komparace sociokulturních systémů na základě rozdílných kritérií. Dovede z diverzifikovaných zdrojů samostatně získávat, kriticky promýšlet a verifikovat odborné znalosti. Je si vědom etického rozměru své odborné činnosti, dovede se občansky angažovat a je schopen vlastní společenskou angažovanost kriticky reflektovat z půdy svých odborných znalostí (Odborná praxe 1 - 3).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Hodnotí se průměr známek na konci předposledního ročníku a průměr v pololetí posledního ročníku střední školy. Průměr se počítá z všech povinných předmětů (mimo známky z chování).
Uchazeči jsou povinni ověřené kopie výročních vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky do 15. března 2019.
Kritéria přijímací zkoušky: Oba průměry se zprůměrují a budou převedeny na body následovně:
průměr 1,00 - 1,24 = 100 bodů
průměr 1,25 - 1,49 = 90 bodů
průměr 1,50 - 1,74 = 85 bodů
průměr 1,75 - 1,99 = 80 bodů
průměr 2,00 - 2,24 = 75 bodů
průměr 2,25 - 2,49 = 70 bodů
průměr 2,50 - 2,74 = 60 bodů
průměr 2,75 - 2,99 = 55 bodů
průměr 3,00 = 50 bodů
průměr 3,01 a výše = 40 bodů
Minimální požadovaný prospěch pro přijetí je 60 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Část výuky probíhá v anglickém jazyce.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .