OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Anotace oboru:Doktorský studijní obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj (EGRR) navazuje na bakalářský a navazující magisterský studijní obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj, přičemž rozšiřuje a prohlubuje již získané poznatky a dovednosti, jakož i analytické a kritické myšlení ve vztahu k ekonomickému a regionálnímu rozvoji. Doktorský studijní obor EGRR bude profilovat absolventy, kteří budou schopni realizovat vědecký výzkum dle uznávaných a aktuálních poznatků geografie jako multiparadigmatické vědy. Významným znakem absolventa bude jeho schopnost aplikovat získané nejnovější poznatky v praxi při řešení společensky i politicky relevantních problémů spojených s ekonomickým a regionálním - územním - vývojem. Tento studijní obor syntentizuje poznatky humánní a ekonomické geografie (obohacené o oborově relevantní poznatky fyzické geografie) s poznatky politologie, sociologie a dalších příbuzných vědních oborů. Obor připravuje absolventy k tvůrčímu řešení teoretických i praktických otázek ekonomického a regionálního rozvoje v globálním, regionálním i lokálním měřítku. Obor zahrnuje významné prohloubení znalostí metodologie (speciální kurz plus průřezová výuka v rámci jiných kurzů), výuku široce chápané ekonomické geografie a regionálního rozvoje, jakož i řadu multidisciplinárních a specializačních kurzů. Pro uchazeče - absolventy magisterských negeografických, avšak příbuzných oborů - jsou k dispozici vyrovnávací kurzy.
Profil absolventa:Profil absolventa bude mít dvojí charakter. Primární části profilu absolventa bude kompetence realizovat kvalitní vědecký výzkum ? základní i aplikovaný, přičemž východiskem budou teoretické a metodologické znalosti z oboru ekonomická geografie a regionální rozvoj. Sekundární části profilu absolventa budou kompetence pro práci v exekutivní oblasti, konzultační a poradenské sféře a řízení územního rozvoje. Primárně bude absolvent schopen identifikovat společensky a vědecky relevantní téma výzkumu, pracovat s nejvýznamnějšími ? zejména zahraničními - zdroji poznatků, získávat a zpracovávat sekundární data či pořizovat primární data vlastním výzkumem, získaná data hodnotit a publikovat a prezentovat výsledky výzkumu. Absolvent rovněž rozvine své kompetence v oblasti kartografie a GIS. Hlavní důraz je kladen na rozvoj výzkumných kompetencí a schopnosti realizovat samostatně výzkumný projekt základního či aplikovaného výzkumu v oblasti ekonomického či šířeji chápaného udržitelného regionálního rozvoje. Absolvent bude ovládat jak kvantitativní, tak i kvalitativní metody a techniky výzkumu a bude schopen zařadit výsledky výzkumu do širšího kontextu poznání. Kromě výše zmíněných ?tvrdých dovedností? budou rozvíjeny v průběhu studia rovněž ?měkké obecné kompetence? jako je schopnost týmové práce, komunikace a prezentace, znalost cizích jazyků a spolu/práce se zahraničními partnery.
Na základě získaných poznatků a výsledků výzkumu bude umět formulovat doporučení pro decizní sféru a politické subjekty, jakož i pro subjekty soukromého a neziskového sektoru zapojené do rozvoje. Absolvent bude schopen úspěšně působit také ve sféře společenské praxe ? pracovat jako řídící pracovník v oblasti udržitelného developmentu a územního rozvoje. Cílem studia je jednak absolvent schopný aplikovat metody vědecké práce a realizovat základní a aplikovaný výzkum ve vědeckých institucích jako jsou například katedry geografie univerzit a vysokých škol v České republice i zahraničí či instituce Akademie věd ČR jako například Geonika AV.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub