OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:General Medicine
Typ studia:magisterské
Forma studia:prezenční
Titul:MUDr.
Jazyk výuky:AN
Standardní délka studia:6 let
Maximální délka studia:8 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent si osvojuje poznatky z oblastí biomedicínských disciplin, hlubokou znalost struktury a funkce jednotlivých orgánů lidského těla, znalost diagnostických a preventivních postupů, schopnost stanovit racionální plán léčby chorobných procesů a samostatně jej realizovat. Prokazuje hlubokou znalost biomedicínských základů oboru, široké znalosti příčin a podstaty onemocnění jednotlivých orgánových systémů a nejdůležitějších systémových onemocnění, znalost zásad asepse a antisepse, organizace a systému poskytování léčebné a preventivní péče v oboru, znalost zásad lékařské etiky a právních norem se vztahem k profesi lékaře. Prokazuje znalostí účelné farmakoterapie, zásad lékařské první pomoci při náhlých systémových selháních, hlubokou znalost chorobných procesů, zejména na infekčním a zánětlivém podkladě, znalost poruch imunitního systému, diagnostiky a léčby novotvarů a geneticky podmíněných onemocnění.
Absolvent umí samostatně provádět, indikovat a interpretovat výsledky vyšetření, nezbytných pro řádné stanovení diagnózy, v rámci své profese samostatně provádět širokou škálu ošetření pacientů dětského a dospělého věku, správně komunikovat s pacienty nebo jejich doprovodem a spolupracovat s odborníky dalších lékařských profesí, využívat metody elektronické komunikace a moderní informační systémy a komunikovat nejméně v jednom světovém jazyce, umí samostatně a odpovědně vyhodnotit anamnestická data poskytnutá nemocným a provést vyšetření celkového stavu, která jsou nezbytná pro stanovení diagnózy, využívat nejnovější poznatky moderních technologií a jejich zavedení do lékařské praxe, vhodným způsobem určit směr vyšetřování a určit diferenciálně diagnosticky patologický stav.
Je schopen s využitím moderních komunikačních prostředků získávat nové informace se vztahem ke své profesi, získané poznatky tvůrčím způsobem uplatňovat v praxi, výsledky své práce verbálně i písemně prezentovat na odborných fórech.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:information on the admissions proceduremohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub