OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Anglická a americká literatura
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky
Anotace oboru:Studijní obor Anglická a americká literatura se zaměřuje na studium anglicky psaných literatur s důrazem na literaturu USA a britskou literaturu. Specifičnost tohoto studia spočívá v orientaci na etnické literatury zejména v USA, přičemž zvláštní pozornost je věnována americké židovské literatuře, afroamerické, asijskoamerické a hispanoamerické literatuře stejně jako literatuře původních amerických národů. Studijní program však rovněž reflektuje otázku etnicity v ostatních anglicky psaných literaturách, odrážejících jejich multikulturní charakter. V obecnější rovině je pak studijní program zaměřen na moderní anglofonní literaturu, zahrnující její vývoj od modernismu po současnost. Studium se opírá o některé současné metodologické přístupy v literární vědě - etnická studia, postkoloniální kritiku, ekokritiku, teorii traumatu, feministickou literární kritiku apod. Tím je zároveň naznačen interdisciplinární charakter celého programu. Navržená koncepce doktorského studia vychází z vědecko-výzkumného zaměření Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU:

Americká židovská literatura
Literatura o holocaustu
Další americké etnické literatury; imigrantská literatura
Postkoloniální literatura
Ekologické aspekty v literatuře; ekokritika
Literatura amerického Západu
Modernita a modernismus
Moderní britská literatura
Profil absolventa:Absolvent se orientuje v základních otázkách filozofie ve vztahu ke studovanému oboru.
Absolvent si osvojí základní metody vědecké práce v oblasti literární vědy. Je obeznámen s nejnovějšími poznatky ve svém oboru. V návaznosti na předchozí magisterské studium si prohlubuje teoretické poznání a vědomosti týkající se literární vědy a anglicky psaných literatur.
Absolvent je schopen analyzovat fakta získaná studiem a aplikovat je ve své vědecké práci a publikační činnosti.
Je schopen samostatně řešit vědecko-výzkumné úkoly a dokáže získané poznatky prezentovat na domácích i zahraničních vědeckých konferencích a publikovat je v domácích i zahraničních odborných časopisech.
Stává se kvalifikovaným odborníkem v oblasti literární vědy se zaměřením na anglofonní literaturu. Znalost dalšího světového jazyka mu umožňuje sledovat odbornou literaturu publikovanou v jiném jazykovém prostředí a uplatnit komparativní přístup k sledované problematice.
Absolvent se uplatní na katedrách či ústavech anglistiky a amerikanistiky vysokých škol, ve výzkumných ústavech, nakladatelstvích, masově sdělovacích prostředcích, vědeckých knihovnách, literárních archivech a v odborných institucích ČR, případně v zahraničí. Uplatnění může nalézt i na středních školách.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:10. až 14. září 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub