OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Environmentální geografie
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace oboru:Základním cílem studia je výchova kvalifikovaných odborníků k tvůrčímu řešení teoretických a praktických problémů vyžadujících ke studiu krajiny komplexní přístup environmentální geografie. Obor proto zahrnuje studium krajiny a jejích složek, metod postižení jejich dynamiky a vzájemných vazeb, probíhajících antropogenních změn a tendencí, ochrany těchto složek (georeliéfu, vody, ovzduší, půdy, bioty) a krajinných fragmentů a úlohy ochrany a tvorby krajiny ve vztahu k regionálnímu rozvoji. Pojetí studijního oboru akcentuje geografický přístup. Důležitou součástí oboru je také vnímání krajinných geosystémů v kontextu jejich vývoje, proto se obor zaměřuje i na analýzu a pochopení paleoenvironmentálních podmínek prostředí v průběhu kvartérního vývoje. Studijní obor environmentální geografie reflektuje celou šířku geografické problematiky ve vztahu k aktuálním environmentálním problémům krajiny. Od environmentálních dopadů analytických (parciálních) fyzicko-geografických problémů (např. povodně, extrémní meteorologické jevy, sesuvy apod.), přes problematiku environmentálních dopadů kontaktu člověk ? krajina (např. cestovní ruch, regionální rozvoj) až po aktuální syntetizující pohled v podobě výzkumu přírodních hazardů a rizik (včetně jejich historického kontextu), jejich krizového managementu, predikci a modelování ve vztahu k aktuální územně-plánovací dokumentaci a regionálnímu řízení.
Profil absolventa:Cílem doktorského studijného oboru environmentální geografie je kvalitní příprava pracovníků schopných vědecké práce, a to jak v oblasti ryze teoretické (základní výzkum), tak v oblastech aplikovaného výzkumu. Získané znalosti a kompetence předurčují absolventa ke kariéře samostatných vědeckých pracovníků pro různá geografická nebo environmentálně zaměřená pracoviště (tzn. univerzity, vědecké ústavy), nebo pro pracoviště provozující aplikovaný výzkum nebo vyvíjející inovace v oblasti monitoringu a výzkumu dílčích složek krajiny nebo krajinného geosystému jako celku (např. AOPK ČR, ČHMÚ, závody povodí, soukromé společnosti apod.). Odborné zaměření a komplex znalostí předurčuje absolventy na pozice řídících pracovníků v oblasti státní správy, tak aby důležitá rozhodnutí v oblastech managementu ŽP bylo vysoce kompetentní. Cílem studia je individuální náročná vědecká příprava, která je založena na absolvování předepsaného počtu dílčích zkoušek (3), a to ze základních (1-2) a rozšiřujících (1-2) předmětů. Základní a rozšiřující kurzy pokrývají širokou škálu environmentálních problematik, především pak těch z oblasti geovědních disciplín, což je dáno vědeckou orientací školícího pracoviště. Teoretické a metodické znalosti získávají frekventanti v předmětech zaměřených na environmentální geomorfologii, komplexní problematiku svahových a fluviálních procesů, teoretické základy fyzické geografie a metody komplexního fyzicko-geografického výzkumu krajiny, problematiku přízemní vrstvy atmosféry a jejich degradace vlivem lidské aktivity, vodu v krajině, půdní prostředí a jeho ohrožení, vodní komponentu krajiny v souvislosti s lidskou aktivitou a živou složku krajiny. Absolventi prohlubují své znalosti i v oblasti geomatiky a ve velmi progresivním směru environmentálního modelování. Získané znalosti a kompetence vycházejí z neustálého kontaktu přednášejících, ale i školitelů s moderními trendy výzkumu a poznání v dílčích disciplínách. Zásadní důraz je kladen na získání kompetencí v badatelské aktivitě, a to jak samostatné (práce na dizertační práci), tak na týmově vedený výzkum. Je nutné zdůraznit, že absolventi získávají schopnosti terénního sběru dat, protože značná část zadávaných témat dizertačních prací vyžaduje velmi náročný terénní výzkum. Studenti se aktivně podílejí na výzkumných aktivitách v rámci školícího pracoviště nebo na výzkumu v rámci projektů jednotlivých školitelů. Další součástí vědecké přípravy je stimulace doktorandů k přípravě vědeckých studií, které prezentují ve vědeckých periodikách nebo na platformě
vědeckých konferencí. Důležitou součástí je i rozvoj jazykových a komunikačních dovedností absolventa v rámci povinných zahraničních vědeckých stáží a také prezentace výsledků vědecké práce na zahraničních fórech. K hlavním kompetencím absolventa získaných v rámci studia patří: . schopnost analytického myšlení v rámci výzkumu dílčích složek krajinné sféry, . schopnost komplexního přístupu ke zkoumanému fyzicko-geografickému fenoménu přirozeného typu nebo jejich antropogenně ovlivněných variant, . osvojení si řady moderních metod terénního sběru dat (vzorků), metod laboratorní analýzy a interpretace výsledků, . kritický přístup a schopnost samostatného hledání metodického řešení problémů a odhalování nových, dosud neřešených problematik.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub