OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra historie
Anotace oboru:Navazující magisterský studijní obor Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny je koncipován jako jednooborové odborné studium, které v sobě unikátním způsobem spojuje poznání historie, kultury a identity tří středoevropských zemí v širším středoevropském kontextu. Je zamýšleno jako studium mezinárodní, na kterém se budou podílet univerzitní pracoviště tří zemí: České republiky (Katedra historie Filosofické fakulty Ostravské univerzity), Slovenska (Katedra histórie Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) a Polska (Institut Historii Uniwersitetu Śląskiego w Katowicach).
Studijní obor umožní studentům plné rozvinutí zásad kritické historické práce a zprostředkuje jim znalosti a dovednosti, které je budou kvalifikovat k výkonu odborných povolání. Studijní obor poskytne studentům především rozšířený historický přehled s důrazem na historický vývoj participujících zemí (tj. České republiky, Polska a Slovenska) v širším středoevropském kontextu. U přijímaných studentů se předpokládá znalost národních dějin. Studijní obor není pojat jako pouhá informační platforma, ale má především vést k vlastní tvůrčí aktivitě. Tomu je uzpůsoben i koncept studia. Každý student v průběhu studia stráví dva semestry na partnerských univerzitách (student imatrikulován na Ostravské univerzitě jeden semestr v Banské Bystrici a jeden semestr v Katowicích), kde se seznámí s historií dané země, prohloubí si znalost tamního jazyka a obeznámí se s vývojem historického myšlení dané země a s její kulturou. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru studia je jednou z podmínek pro přijetí znalost polského jazyka minimálně na úrovni A2 podle SERRJ. V průběhu studia budou jazykové kompetence prohlubovány jednak předmětovu nabídkou, jednak zahraničními studijními pobyty.
Profil absolventa:Absolvent jednooborového navazujícího magisterského studia v oboru Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny získá podrobnější znalosti českých, polských a slovenských dějin v širším středoevropském kontextu; podrobně se seznámí s vývojem historiografie, trendů, směrů a škol historického výzkumu, přičemž důraz je kladen na vývoj v zemích participujících univerzit. Absolvent si osvojí schopnost rozvíjet základní faktografické znalosti, naučí se získávat nové informace z oboru a tvůrčím způsobem je aplikovat. Student získá znalosti historického a kulturního vývoje, seznámí se s vývojem historického myšlení a pozná základní vědeckou infrastrukturu zastoupených zemí (znalost archivů, knihoven a vědeckých pracovišť) a obeznámenost s vědeckými metodami oboru. Absolvent by měl být posléze schopen tvůrčím způsobem nabité schopnosti zúročit nejen v oblasti vědecké práce (schopnost komparativního pohledu na dějinné fenomény), ale také v následné profesní kariéře (viz níže). Absolvent si také prohloubí jazykové kompetence. Studium tak odpovídá na poptávku po studiu, které by připravilo absolventy schopné získat práci v každém ze zúčastněných států a vnímající vzájemnou spojitost těchto zemí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Studium je určeno pro absolventy bakalářských studijních oborů historie (v jednooborové či dvouoborové variantě) či příbuzných oborů.
U uchazečů se předpokládá zájem o obor, který uchazeč doloží seznamem nastudované literatury, a základní znalost cizích jazyků.
Na základě předloženého seznamu četby odborné historické literatury bude ověřována znalost historie s důrazem na prostor střední Evropy, zejm. Polska a Slovenska, v rozsahu bakalářského studia historie. Uchazeči jsou rovněž dotazování na potenciální téma své budoucí diplomové práce a na jazykové kompetence.
Kritéria přijímací zkoušky: Zkouška je komisionální a uchazeč může získat max. 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studium je realizováno ve spolupráci s polskou Slezskou univerzitou v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach) a slovenskou Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Student stráví jeden semestr studia v Polsku a jeden semestr na Slovensku.
Upozornění: studium je úspěšně akreditováno podle české a polské legislativy, akreditační řízení podle slovenské legislativy ještě probíhá.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub