OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Sociální práce
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:AN
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta sociálních studií
Katedra:
Anotace oboru:Vědecká příprava v oboru Sociální práce probíhá v současné době pouze na dvou vysokých školách v ČR: na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě.

Další rozvoj Sociální práce jako akademické disciplíny i jako praxe je nemyslitelný bez rozvíjení výzkumu v sociální práci. Hlavním cílem studijního programu je proto příprava absolventů schopných bádat v sociální práci. Cílem doktorského studia je kultivovat u doktorandů typ vědění, které je vysoce odborně specializované a zároveň použitelné v nejrůznějších kontextech teoretického bádání i v aplikovaném výzkumu.
Profil absolventa:Znalosti absolventa
- má obsáhlou znalost oborových problémů podloženou zvládnutím nejnovější odborné literatury v domácím a mezinárodním kontextu,
- má znalost vědecké metodologie a základních přístupů užívaných ve vědách o člověku a společnosti, resp. znalost výzkumných přístupů, strategií, metod a technik sociálně vědního výzkumu,
- má znalost teorií a metod aplikovatelných v oblasti sociální práce.

Znalosti absolventa mají interdisciplinární charakter - obsahují znalosti z oblasti teorií a metod sociální práce, dále sociologie a sociální politiky.

Dovednosti absolventa
- je schopen orientovat se v abstraktní a komplexní problematice sociálních problémů současnosti,
- umí zasazovat otázky sociální práce do širších sociologických, ekonomických a politologických souvislostí,
- dokáže aplikovat vědeckou metodologii a přístupy užívané ve vědách o člověku a společnosti v oblasti sociální práce, tzn. samostatně řešit vědecké úkoly ? projektovat a realizovat základní i aplikovaný výzkum v sociální práci, analyzovat a interpretovat získaná data,
- umí koncipovat a zpracovávat rozsáhlý odborný text,
- umí samostatně prezentovat dosažené výzkumné výsledky, vést diskusi v oboru sociální práce na vědecké úrovni, publikovat výsledky své vědeckovýzkumné činnosti a obhájit její výstupy před odbornou veřejností,
- umí spolupracovat s odborníky z jiných vědních oborů,
- dokáže tvůrčím způsobem hledat nerutinní řešení problémů z oblasti sociální práce na základě jejich analýzy,
- je schopen aplikace teoretických konceptů na oblast sociální práce.

Absolvent přitom osvědčuje kvality očekávané od profesionála, jehož činnost je specifická tím, že vedle odborného kontextu musí respektovat také její výrazný etický rozměr.

Profesní uplatnění absolventa

- vědeckovýzkumní pracovníci v základním i aplikovaném výzkumu,
- koncepční pracovníci a analytici ve státní správě, samosprávě, v neziskovém sektoru a v institucích zabývajících se sociálními problémy na úrovni lokální, celorepublikové i mezinárodní,
- pedagogové na vysokých a vyšších odborných školách se sociálním zaměřením.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Souhrnné informace o přijímacím řízení/ Summary information about the admission proceduremohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub