OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení polonistiky
Anotace oboru:Studijní obor Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika je zaměřen konkrétně na polský jazyk a literaturu, ruský jazyk a literaturu, na komparativní studia česko-polská a česko-ruská (popř. na širší okruh slovanských jazyků a literatur) a je koncipován jako srovnávací studium slovanské filologie a svým zaměřením navazuje na dlouholetou tradici české slavistiky založené na komparativním zkoumání slovanských jazyků a literatur a obohacené o některé moderní metodologické přístupy a trendy. Základním cílem a metodologickým základem doktorského studia je tedy systematická odborná příprava na vědeckou práci v oblasti komparativně pojatého výzkumu slovanských jazyků a literatur integrující např. polskou, ruskou a českou filologii. Koncepce doktorského studia reaguje na současné trendy v lingvistice a literární vědě, kde je patrný výrazný odklon od úzce pojaté národní filologie směrem k interkulturnímu vnímání procesů ve vývoji slovanských jazyků a literatur v evropském kulturním kontextu.
Studijní obor je vnitřně členěn na dvě samostatné specializace: A: Jazykovědná studia; B: Literárněvědná studia, což umožní zájemci o doktorské studium slovanské filologie dále se profilovat buď v oblasti srovnávací slovanské jazykovědy, anebo v oblasti srovnávacích slovanských literatur. Výběr specializace závisí na lingvistickém, nebo literárněvědném zaměření uchazeče o studium v doktorském studijním programu. Tomu je také podřízeno složení oborové rady, v níž jsou zastoupeni vědecko-pedagogičtí pracovníci katedry slavistiky, katedry českého jazyka, katedry české literatury a literární vědy FF OU a externí členové, jejichž odborný profil odpovídá koncepci doktorského studia a vymezené specializaci.
Profil absolventa:Absolvent je vysoce kvalifikovaným odborným pracovníkem v oblasti srovnávací slovanské filologie. S ohledem na zvolenou specializaci studia (A: Jazykovědná studia; B: Literárněvědná studia), ovládá základní metody vědecké práce v dané disciplíně (teoretická a metodologická báze lingvistiky, nebo literární vědy v komparativním plánu) a je obeznámen s nejnovějšími poznatky ve zvolené specializaci v rámci oboru. Jeho výstupní znalosti prokazují, že u něj došlo k prohloubení, doplnění a dalšímu rozvoji teoretického poznání, vědecko-analytického myšlení, vědomostí a dovedností získaných v předcházejícím (navazujícím magisterském) studiu.

Absolvent je schopen samostatně interpretovat fakta a vědomosti a dovednosti v oblasti teorie a metodologie získané studiem dané specializace a aplikovat je ve své vědecké práci. Je schopen samostatně řešit stanovené vědecko-výzkumné úkoly a umí i vzhledem ke své jazykové vybavenosti prezentovat výsledky svého výzkumu jednak v podobě vystoupení na domácích a zahraničních vědeckých konferencích, jednak v podobě publikačních výstupů v domácích a zahraničních odborných časopisech.

Absolvent se orientuje v základních otázkách filozofie s přihlédnutím k dané specializaci oboru.

Znalost dalších cizích jazyků (dvou slovanských a jednoho neslovanského) mu umožňuje sledovat odbornou literaturu publikovanou v cizojazyčném prostředí (viz struktura povinných předmětů).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka.
Projekt disertační práce i CV lze vypracovat v jazycích: čeština, slovenština, polština, ruština, popř. jiný slovanský jazyk nebo angličtina. Také přijímací pohovor může probíhat v těchto jazycích.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:10. až 14. září 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:bližší informace o oboru

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).

Upozorňujme, že toto studium je určeno pouze pro absolventy slovanských FILOLOGICKÝCH studií.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub