OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název oboru:Medievistika
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra latinského jazyka a kultury
Anotace oboru:Prezenční navazující magisterské studium oboru medievistika je realizováno ve spolupráci několika kateder a pracovišť FF OU (katedra dějin umění a kulturního dědictví, katedra filozofie, katedra historie, katedra latinského jazyka a kultury). Obor je koncipován jako multidisciplinární přehled historického vývoje středověké Evropy s důrazem na historické, filosofické, kunsthistorické, literární a náboženské souvislosti. Studenti získají nejen přehled o historii latinského kulturního okruhu ve středověku, ale - a to zejména - se seznámí s pramennou základnou, metodami jejího zpřístupnění a s možnými interpretačními přístupy. Teoreticky nabyté poznatky si ověří formou aktivní práce s medievistickými prameny.
Profil absolventa:Absolventi navazujícího magisterského studia oboru medievistika budou disponovat teoretickými znalostmi jak z dějin středověké společnosti, tak z dějin medievistiky jako oboru, budou znát základní postupy a specifické metody výzkumu středověku (politické, kulturní, hospodářské dějiny, středověké myšlení, jazyk, literatura atd.). Zvládnou aktivně využívat poznatků z příbuzných disciplín, zejména vybraných pomocných věd historických. Absolventi budou znát základní dorozumívací jazyk středověké intelektuální společnosti, tj. latinu, dokáží se orientovat ve středověké symbolice a ikonografii, budou schopni číst a kriticky vyhodnocovat středověké texty nejrůznějšího charakteru a zpřístupňovat je ve formě kritických edicí. Multidisciplinární znalosti a dovednosti, které získají v průběhu studia, jim umožní uplatnění nejen v odborně-specializovaných institucích (archivy, muzea apod.), ale také budou vybaveni pro další studium souvisejících oborů v doktorských studijních programech (např. latinská medievistika, hospodářské a sociální dějiny, české a československé dějiny, filozofie, kulturní dějiny atd.). Schopnost samostatného myšlení a kritického vyhodnocování problémů jim poskytuje výbavu pro mnohem širší uplatnění (např. mediální sféra, kulturní a neziskové organizace, státní správa atd.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Ústní přijímací zkouška se bude skládat ze dvou bodově hodnocených okruhů:
  • základní orientace ve středověkých reáliích a dějinách (max. počet 50 bodů),
  • základní znalost latinského jazyka (max. počet 50 bodů).
Kritéria přijímací zkoušky: Zkouška je komisionální a uchazeč může získat max. 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Všichni uchazeči musí přijímací zkoušku vykonat.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub