OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Didaktika dějepisu
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra historie
Anotace oboru:Studijní obor se zaměřuje na oborovou didaktiku dějepisu v teoretické a výzkumné rovině. Z teoretické oblasti je zvláštní pozornost věnována ústřednímu paradigmatu oborové didaktiky ? historickému vědomí, historické kultuře, historické paměti, místům paměti a historickým stereotypům. Akcentována bude metodologická stránka empirického výzkumu historického vědomí a aktuální podoby výuky dějepisu. Blok povinně volitelných disciplín zahrnuje aktuální oborově-didaktická témata (regionální dějiny v multiperspektivním náhledu, genderová problematika, oral history, akcent na nejnovější dějiny, interkulturní dimenze vzdělávání, mediální gramotnost).
Profil absolventa:Doktorské studium oboru by mělo významně přispět k rozvoji odborné zdatnosti absolventů, zlepšením teoretické připravenosti pozitivně ovlivnit schopnost interpretovat složité historické problémy. Absolvent doktorského studia v oboru didaktika dějepisu je odborníkem na didaktiku dějepisu, popřípadě a v odpovídající míře na další předměty humanitního a sociálního zaměření, obsahující historické informace, který dokáže nabyté znalosti, dovednosti a schopnosti fundovaně prezentovat v badatelské praxi, pedagogicko-psychologickém kontextu, i v širším kulturním a sociálním prostředí. Erudice získaná specializačním studiem spolu s širším společenskovědním základem, se znalostí specifických metod a technik práce i s jazykovou vybaveností by měla být předpokladem pro uplatnění v širokém spektru vědeckých, školských, kulturních, správních ad. institucí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:10. až 14. září 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:informace o oboru Didaktika dějepisu

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub