OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Učitelství psychologie pro střední školy

 • ATKINSONOVÁ, R. L. ET AL. Psychologie. Praha : Portál, 2003.
 • BAČOVÁ V. Súčasné smery v psychológii. Bratislava: Veda, 2009.
 • CAKIRPALOGLU, P. Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha:Grada, 2012.
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001.
 • DRÁPELA,V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2011.
 • FARKOVÁ, M. Dospělost a její variabilita. Praha: Grada Publishing, 2009.
 • FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu : Jak zkoumat lidskou duši. Praha : Portál, 2000.
 • HEWSTONE, M., STROEBE, W. Sociální psychologie. Praha : Portál, 2006.
 • JOHN, O. P. , ROBINS, R. W., PERVIN, L. A. (EDS). Hanbook of personality. New York, London: Guilford Press, 2008.
 • GILLERNOVÁ, I., KEBZA, V. RYMEŠ, M. (EDS). Psychologické aspekty změn v české společnosti. Praha: Grada Publishing, 2011.
 • KOLLÁRIK, T. A KOL. Sociálna psychológia. Bratislava : UK, 2008.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2004.
 • LANGMEIER, J. KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada, 2006.
 • MACEK, P. Adolescence. Praha : Portál, 2003.
 • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha : Academia, 2004.
 • PAULÍK, K. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada Publishing, 2006.
 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2007.
 • PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004.
 • SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno : Barrister a Principal, 2012.
 • URBÁNEK, T. Základy psychometriky. Brno : PsÚ AV ČR, PÚ FF MU, 2002.
 • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. (Eds.). Sociální psychologie. Praha : Grada, 2008.
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 2005.
 • WEISS P. A KOL. Etické otázky v psychologii. Praha: Portál, 2011.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub