OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra výtvarné výchovy
Anotace oboru:Bakalářský studijní obor Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání dvouoborovým studiem zahrnutým do bakalářských studijních programů "Specializace v pedagogice". Tříletá studijní a profesní příprava studentů je koncipována jako dvouoborový pedagogický program směřující:
1) k profilu absolventa - tzv. akademického bakaláře připraveného ke studiu v navazujících magisterských programech;
2) k uplatnění absolventů s nižší úrovní vysokoškolského vzdělání ve školské praxi - například v roli asistenta kvalifikovaného učitele výtvarné výchovy na 2. stupni základní školy, pracovníka školských zařízení.
Profesní kompetence absolventa bakalářského stupně studia sjednocuje základní úroveň obecné a speciální psychosociální a pedagogické (didaktické) dimenze požadavků na profesní způsobilost absolventů studia v první etapě vysokoškolské studijní přípravy. Absolvent bakalářského stupně prezentovaného studia je vybaven pouze základními obsahy kategorií vyčleněných psychosociálních a pedagogických kompetencí. Základním předpokladem zůstává možnost další gradace profesní způsobilosti směrem k magisterskému pedagogickému programu Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy.
Studijní program nabízí konkrétní podobu možností institucionálního naplnění principů a obsahů vzdělávání nastíněných kulturními potřebami rozvoje české i evropské společnosti a školskými dokumenty.
Svým pojetím, obsahovou strukturou a systémovým přístupem k realizaci oboru se studijní program snaží v nejširší možné míře přispět k novým podobám zkvalitňování profesní přípravy učitelů regionu Moravskoslezského kraje a v České republice vůbec.
Forma studia a jeho programy výhledově počítají s  propustností a variabilitou vzdělávacích programů vhodných pro nabídku výměnných forem studijních pobytů studentů zahraničních univerzit.
Profil absolventa:Předpokládá se, že v závěru bakalářského studia oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání student dosáhne očekávané úrovně praktických a teoretických receptivních a produktivní kompetencí ve výtvarné seberealizaci a ve znalostech základních principů vzdělávání ve výtvarné výchově na 2. stupni základní školy. Očekává se, že výtvarný projev absolventa studia bude v kresbě, malbě, grafice, v prostorové tvorbě autentický, originální, jedinečný, citlivý a tvořivý. Student dosáhne adekvátních praktických i teoretických znalostí v technice i technologii jednotlivých výtvarných disciplín. Na odpovídající úrovni bude schopen analyzovat, syntetizovat, indukovat a dedukovat teoretické otázky spojené s výtvarným vzděláváním. Na základní úrovni bude rozumět své roli ve výtvarném vzdělávacím procesu.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu se bude konat motivační pohovor
Obsah přijímací zkoušky: v případě konání motivačního pohovoru - rozbor domácích prací uchazečů a diskuze s uchazečem nad jeho znalostmi z dějin výtvarné kultury
Kritéria přijímací zkoušky: v případě konání motivačního pohovoru - úspěšné vykonání přijímacího pohovoru
Prominutí přijímací zkoušky:v případě konání motivačního pohovoru - přijímací zkoušku fakulta nepromíjí
Doporučená literatura:

Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v případě konání 12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí:

Úspěšné vykonání přijímacího pohovoru a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Okruhy pro přijímací řízení:
  • Dějiny výtvarné kultury
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub