OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Anotace oboru:Bakalářský studijní obor Český jazyk se zaměřením na vzdělávání je koncipován jako dvouoborový neučitelský pedagogický obor, který směřuje k přípravě tzv. akademického bakaláře, který má záměr studovat v navazujících magisterských programech. Předpokládá se, že bude připraven zejména k navazujícímu studiu učitelství českého jazyka, k dalšímu studiu oboru český jazyk nebo oboru příbuzného.
Studijní plán oboru zahrnuje spektrum disciplín, které poskytnou studentům komplexní vhled do bohemistické problematiky. Studium je orientováno na osvojení systematických znalostí českého jazyka, jeho historie, vývojových trendů a vnitřních zákonitostí, v literární složce pak na sledování vývoje české i světové literatury včetně literatury pro děti a mládež, na orientaci v literárněteoretické oblasti.
Profil absolventa:Absolvent studia disponuje základními systematicky utříděnými znalosti a s nimi spjatými
dovednostmi vztahujícími se ke zvolenému studijnímu oboru český jazyk a literatura. V oborové složce kurikula daného studijního oboru si osvojí kvalitní teoretické znalosti v oboru český jazyk a literatura, získá kompetence pro další uplatnění nabytých teoretických vědomostí ve školní praxi včetně schopnosti realizovat úkoly RVP v příslušné části vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve výuce a materiálně didaktické přípravě na výuku, získá speciální dovednosti v oblasti jazykové a literární komunikace.
Osvojí si filozofické pozadí výchovných a vzdělávacích procesů a činností, získá základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska, sociálně-komunikativní a obecně-pedagogické kompetence a základní diagnostické a intervenční kompetence, osvojí si znalosti a dovednosti z oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:

Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí:


Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Okruhy pro přijímací řízení:

  • logické myšlení,

  • verbální myšlení,

  • kulturně-společenský přehled

Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub