OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Sociální pedagogika

 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.
 • DUNOVSKÝ A KOL. Týrané, zneužívané a zanedbané dítě. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7169-629-3.
 • JEDLIČKA, R., KLÍMA, P., KOŤA, J., NĚMEC, J., PILAŘ, J. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004. ISBN 80-7312-038-0.
 • JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád. Poznámkové vydání s judikaturou. 26. vydání. Praha: Linde, 2007.
 • KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3.
 • KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H.Beck, 2005. ISBN 80-7179-813-4.
 • Listina základních práva svobod, ústavní zákon č. 23/1991 Sb.
 • MALACH, J. Obecná pedagogika. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002.
 • MATĚJČEK, Z. A KOL. Náhradní rodinná péče. Praha: Portál, 1999.
 • MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2.
 • MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál 2001. ISBN 80-7178-473-7.
 • MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Vyd. 2., aktualizované Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-771-X.
 • MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ. Ústavní péče. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-85850-08-7.
 • MICHEL, G.F., MOOREOVÁ, C.L. Psycho-biologie. Biologické základy vývoje chování. Praha: Portál, 1999.
 • NOVOTNÝ, F. a kol. Trestní právo hmotné. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-083-3.
 • NOVOTNÝ, O, ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přepracované vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004. ISBN 978-80-7357-377-5.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Portál: Praha, 2002. ISBN 80-7178-631-4.
 • PRŮCHA, J., Moderní pedagogika. 2. vyd. Praha: Portál 2002. ISBN 80-7178-631-4.
 • SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-559-8.
 • Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-414-4.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub