OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství odborných předmětů
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra technické a pracovní výchovy
Anotace oboru:Cílem bakalářského studijního oboru učitelství odborných předmětů - obchod a služby je připravit učitele praktického vyučování pro výuku na SOU a SOŠ v souladu s paragrafem 9 odstavec 3 zákona o pedagogických pracovnících. Jejich uplatnění se předpokládá v kategoriích H , E a M oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a maturitou. Absolvent je vybaven potřebnými vědomostmi a dovednostmi pro práci učitele odborných předmětů zvoleného zaměření (obchod a služby nebo strojírenství a elektrotechnika) po stránce odborné a didaktické.
Profil absolventa:Profil absolventa:
Cílem bakalářského studijního oboru Učitelství odborných předmětů je připravit učitele praktického vyučování pro výuku na SOU a SOŠ v souladu s paragrafem 9 odstavec 3 zákona o pedagogických pracovnících, případně učitele odborných předmětů střední školy dle odstavce 2 uvedeného paragrafu (v případě, že absolvent již disponuje vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu). Uplatnění absolventů se předpokládá v kategoriích H , E a M oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a maturitou. To je zcela v souladu s požadavkem na opětovný rozvoj učňovského školství v regionu. Učitelé praktického vyučování a učitelé odborných předmětů ze SOŠ a SOU tvoří podstatnou část posluchačů. Absolvent je vybaven potřebnými vědomostmi a dovednostmi pro práci učitele praktického vyučování a odborných předmětů zaměřených buď na obchod a služby nebo zaměřených na strojírenství a elektrotechniku po stránce odborné a didaktické. Obor učitelství odborných předmětů připravuje učitele pro široké spektrum SOU a SOŠ zejména v Moravskoslezském kraji v souladu s požadavky rámcových vzdělávacích programů. Důraz je kladen na didaktiku a důkladnou pedagogicko-psychologickou přípravu. V didaktice odborných předmětů jsou řešeny problémy spojené se zaměřením na specializace v rámci zaměření.
Absolvent oboru:
- je schopen: aplikovat didaktické zásady ve výuce praktických předmětů,. organizovat a řídit praktické vyučování
- znalosti z pedagogiky, psychologie, sociální pedagogiky a speciální pedagogiky je schopen uplatnit v práci učitele, má potřebné didaktické znalosti
- je schopen naplánovat výuku a zajistit podmínky pro její efektivní realizaci, stanovit výukové cíle a učební obsah, je schopen realizovat materiálně didaktickou přípravu na výuku
- je schopen aplikovat teoretické poznatky pedagogických a psychologických zákonitostí ve výuce předmětů zvoleného zaměření
- spolehlivě se orientuje v odborné problematice zvoleného zaměření
- je kvalifikován pro vedení a organizaci předmětů na SOU a SOŠ v oblasti zvoleného zaměření
- je schopen realizovat úkoly vyplývající z RVP a ŠVP
- dovede aplikovat teoretické poznatky do výuky a řídit jejich zavádění
- dovede analyzovat, prognózovat, řídit a hodnotit vyučovací proces
- je schopen využívat vzdělávací technologie v podmínkách SOŠ a SOU
- dovede kvalifikovaně obsluhovat technické výukové zařízení
- získává kompetence také pro uplatnění mimo oblast středního odborného školství (vedoucí provozoven, státní správa, obchodní firmy)

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:


Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí:


Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Okruhy pro přijímací řízení:

  • logické myšlení,

  • verbální myšlení,

  • kulturně-společenský přehled

Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub