OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení

zpět

Název oboru: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

 • termín přijímací zkoušky: 19. duben 2018
 • termín přijímací zkoušky 2. kola přijímacího řízení: 3. uáří 2018
 • náhradní termín přijímací zkoušky: 11. květen 2018
 • náhradní termín přijímací zkoušky 2. kola přijímacího řízení: není realizován

Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeči obdrží ve druhé polovině března 2018, uchazeči druhého kola přijímacího řízení obdrží pozvánku k přijímací zkoušce elektronicky prostřednictvím e-mailu nejpozději 28. srpna 2018. Náhradní termín je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). Žádost o náhradní termín se podává písemně děkance fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkanka.

Uchazeči/uchazečky u přijímací zkoušky dokládají úředně ověřené kopie Diplomu a Diploma Suplement minimálně bakalářského studijního programu zaměřeného na zdravotní a/nebo sociální oblast a dokladu o získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ve shodě se zákonem č. 96/2004 Sb. nebo dokládají úředně ověřené kopie Diplomu a Diploma Suplement minimálně bakalářského studijního oboru zaměřeného na sociální práci nebo dokládají úředně ověřené kopie Diplomu a Diploma Suplement minimálně bakalářského studijního oboru zaměřeného na speciální pedagogiku.

Zahraniční uchazeči/uchazečky dokládají úředně ověřené kopie Diplomu a Diploma Supplement nebo, v případě, že vysoká škola nevydává doklad Diploma Supplement, úředně ověřenou kopii dokladu vysoké školy se seznamem všech absolvovaných předmětů v příslušném studijním oboru.

V případě, že uchazeč/ka koná Státní závěrečnou zkoušku v tomto akademickém roce, dokládá u přijímací zkoušky potvrzení o studiu konkrétního programu i oboru a výpis absolvovaných (resp. v posledním semestru zapsaných) předmětů.

Podmínky pro přijetí ke studiu:

 1. Způsobilost k odbornému výkonu nelékařského zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a současně absolutorium minimálně bakalářského studijního programu zaměřeného na zdravotní a/nebo sociální oblast nebo na speciální pedagogiku

  nebo

 2. absolutorium minimálně bakalářského studijního oboru zaměřeného na sociální práci.

  nebo

 3. absolutorium minimálně bakalářského studijního oboru zaměřeného na speciální pedagogiku

  Pro uchazeče/uchazečky o studium ze zahraničí absolutorium ekvivalentního typu a stupně vzdělání.

 4. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu:

 1. Absolutorium bakalářského studijního programu/oboru uvedeného v bodě 1. nebo 2. nebo 3. (viz podmínky pro přijetí) bude ověřeno studijním oddělením formou evidence úředně ověřených kopií Diplomu a Diploma Suplement a u ostatních bc. oborů dále dokladem o získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ve shodě se zákonem č. 96/2004 Sb. uchazeče/uchazečky, který/á:
  1. byl navržen k přijetí,
  2. podal/a odvolání proti nepřijetí ke studiu, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho/jejího odvolání .
  U zahraničních uchazečů/uchazeček formou úředně ověřených kopií Diplomu a Diploma Supplement nebo, v případě, že vysoká škola nevydává doklad Diploma Supplement, úředně ověřenou kopií dokladu vysoké školy se seznamem všech absolvovaných předmětů v příslušném studijním oboru.
 2. Účast na přijímací zkoušce je podložena podpisem uchazeče/uchazečky na prezenční listině v místě konání zkoušky a Protokolem o přijímacím řízení na OU v příslušném akademickém roce.
 3. Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu přijímaných studentů/studentek podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně je ověřeno formou Protokolu o umístění uchazečů, který vyhotovuje Přijímací komise.

Poslední termín pro podání elektronické přihlášky:

 • 28. února 2018
 • 20. srpna 2018 – termín pro 2. kolo přijímacího řízení

Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným variabilním a specifickým symbolem platby: 6. března 2018 (nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem/uchazečkou), do 21. srpna 2018 pro druhé kolo přijímacího řízení.

V případě chybné platby musí uchazeč/uchazečka zaplatit poplatek znovu, a to nejpozději do 6. března 2018 (nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem/uchazečkou), do 21. srpna 2018 pro druhé kolo přijímacího řízení. Žádost o vrácení chybné platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.

Nejvyšší počet přijímaných studentů všech studijních oborů na FSS OU mimo doktorské studium je 280 studentů/studentek.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub