OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Anotace oboru:Navazující magisterské studium oboru Ekonomická geografie a regionálního rozvoje se zaměřuje na prohloubení poznání a pokročilou analýzu procesů a jevů probíhajících v socioekonomických složkách krajinné sféry s výrazným aplikačním propojením na regionální rozvoj. Studium směřuje k propojení poznatků teoretických (teoreticko - geografických) a metodologických dovedností (kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu). V rámci studia dochází k prohloubení poznatků z praxe regionálního rozvoje např. o problematiku řízení rozvoje rurálních regionů, urbánního rozvoje, marketingu měst a regionů včetně problematiky developmentu nemovitostí. V rámci jednotlivých kurzů si student prohlubuje poznatky a dovednosti v oblasti procesu plánování územního rozvoje, tvorby a schvalování rozvojových projektů, a to zejména v kontextu evropské integrace. Důležitý aspekt studia představuje důraz na zvládnutí příslušných metod a dovedností vedoucích k vlastnímu pochopení a schopnosti samostatné i týmové odborné práce s primárními i sekundárními zdroji informací a jejich prezentaci jak pro širokou, tak odbornou veřejnost v komerční i veřejné sféře. Výhodou magisterského studia Ekonomické geografie a regionálního rozvoje je určité interdisciplinární pojetí studia směřující k poznání a systematizaci poznatků z více vědních oborů poskytujících absolventovi schopnost analyzovat a hodnotit problémy regionálního rozvoje z mnoha úhlů pohledu, navíc s využitím rozličných metod, ať již kvalitativních nebo kvantitativních, s možností jejich prostorové vizualizace za pomoci kartografických metod v prostředí GIS a specializovaného statistického programového vybavení. U studentů navazujícího magisterského studia se předpokládá jejich odborné zapojení a aktivní podílení se na vědeckovýzkumné činnosti katedry především při studiu strukturálních změn socioekonomických složek krajinné sféry v MS kraji a jeho řešení v podobě analýz ale také v přípravě metodiky nebo vlastního konkr. návrhu územního rozvoje.
Profil absolventa:Cílem navazujícího magisterského studia je příprava a vybavení absolventa znalostmi, schopnostmi a dovednostmi vedoucích k plně samostatné odborné analytické, koncepční a řídící práce i jakožto řešitele a předkladatele komplexních návrhů v oblasti regionálního rozvoje nebo komerčního developmentu, a přispět tak k ekonomickému a sociálnímu rozvoji České republiky od místní přes regionální až po národní úroveň. Absolvent nalezne své uplatnění v následujících oblastech a pozicích: veřejná správa ČR - města, kraje a ústřední orgány státní správy: odbory regionálního rozvoje, instituce a orgány EU, semiprivátní instituce v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu - agentury regionálního rozvoje a podpory cestovního ruchu; statistické úřady: jako specialista na regionální či odvětvovou statistiku, developerské společnosti: analytik trhu s nemovitostmi, hledání investičních příležitostí, project manager, poradenské instituce a společnosti, realitní kanceláře, věda a výzkum: agentury pro výzkum veřejného mínění, vysoké školy, vzdělávání v oblasti lokálního a regionálního rozvoje jako lektor.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná zkouška v rozsahu bakalářského studia příslušného oboru a ústní přijímací pohovor
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který ukončil do data konání přijímací zkoušky bakalářské studium ve studijních oborech Politická a kulturní geografie, Sociální geografie a regionální rozvoj, Geografie a regionální rozvoj nebo který ukončil bakalářské dvouoborové studium v kombinaci s geografií, a to se studijním průměrem do 1,30 včetně (do průměru se nezahrnují výsledky státní zkoušky).
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Petr Žufan, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub