OU > Uchazeč > Naše studijní programy a obory

Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Anotace:Bakalářské studium Ekonomické geografie a regionálního rozvoje představuje z hlediska obsahového interdisciplinární pojetí studia, zaměřujícího se na poznání a analýzu procesů a jevů probíhajících v socioekonomických složkách krajinné sféry s výrazným aplikačním zaměřením na lokální a regionální rozvoj (jeho ekonomické, sociální, environmentální a politické aspekty), a to v širším kontextu globalizace a evropské integrace. Důležitou součást představuje důraz na zvládnutí příslušných metod a dovedností vedoucích k vlastnímu pochopení a schopnosti samostatné i týmové odborné práce s primárními i sekundárními zdroji informací a jejich prezentaci jak pro širokou, tak odbornou veřejnost v komerční i veřejné sféře. Silnou stránkou bakalářského studia geografie a regionálního rozvoje se stává právě interdisciplinární pojetí studia směřujícího k poznání a systematizaci poznatků z mnoha sociálně vědních oborů poskytujících absolventovi schopnost analyzovat a hodnotit problémy regionálního rozvoje z mnoha úhlů pohledu, navíc s využitím rozličných metod, ať již kvalitativních nebo kvantitativních, s možností jejich prostorové vizualizace za pomoci kartografických metod v prostředí GIS.
Profil absolventa:Cílem bakalářského studia je příprava a vybavení absolventa znalostmi, schopnostmi a dovednostmi vedoucími samostatné odborné analytické a řídící práci v oblasti regionálního rozvoje a komerčního developmentu, a přispět tak k ekonomickému a sociálnímu rozvoji České republiky od místní až po národní úroveň při zohledňování environmentálních aspektů rozvoje.
Absolventi nacházejí své uplatnění v následujících oblastech a pozicích: veřejná správa ČR: města, kraje a ústřední orgány státní správy: odbory regionálního rozvoje, instituce a orgány EU, semiprivátní instituce v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu, statistické úřady: jako specialista na regionální či odvětvovou statistiku. Pracují rovněž v soukromé sféře v developerských společnostech jako analytici trhu s nemovitostmi, při hledání investičních příležitostí firem, jako projektoví manažeři územního rozvoje v privátních poradenských institucích a společnostech, v realitních kancelářích jako řídící pracovníci či makléři, v oblasti společenskovědního a marketingového výzkumu v agenturách pro výzkum veřejného mínění, pracuji na vysokých školách jako lektoři v oblasti lokálního a regionálního rozvoje. Část absolventů pracuje rovněž ve sféře zahraničního obchodu a zahraničních vztahů v soukromých firmách. Další oblasti působnosti jsou neziskové organizace zabývající se řešením sociálních problémů ve městech a regionech ČR, či dokonce NGOs působící v oblasti rozvojové pomoci v Africe a Asii.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru.
Obsah přijímací zkoušky: PZ z oboru
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:PZ bude prominuta uchazeči, který absolvuje test Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) u společnosti Scio a dosáhne percentil minimálně 70. Zohledněny budou termíny OSP/VŠP konané v prosinci 2017 nebo únoru 2018. Žádost o prominutí přijímací zkoušky společně s certifikátem (nebo jeho úředně ověřenou kopií) prokazující dosažení požadovaného výsledku OSP (resp. VŠP) musí uchazeč zaslat na studijní oddělení fakulty nejpozději do 28. 2. 2018. Pro určení data odeslání je rozhodující razítko pošty.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Petr Žufan, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub