Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Pedagogika předškolního věku
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky
Anotace:Studium ve studijním oboru vychází, navazuje, dále rozšiřuje, prohlubuje nabyté odborné znalosti v bakalářském studijním oboru Učitelství pro mateřské školy. Vytváří základy kompetencí k teoretické a výzkumné činnosti.

Absolvováním povinných předmětů studijního oboru studující získají orientaci ve vzdělávacích a výchovných otázkách dítěte předškolního věku, ale také dítěte od narození do tří let a dítěte s odloženou školní docházkou. S vědomím četností dětí v přípravných třídách budoucí absolventy připravujeme k rozvíjení řeči a předčtenářské gramotnosti jako cestě k budoucímu vzdělávání se dítěte a připravujeme je ke vzdělávání dítěte v didaktice číselných a prostorových představ, v přípravě na čtení ve spojení s rozvojem grafomotoriky dítěte. V předmětech neopomíjíme závažnost otázky inkluze, interkulturality a multikulturality v naší společnosti. Aktuální a potřebné se nám jeví zařazení předmětů s tematikou ochrany člověka za mimořádných událostí a příprava děti k řešení dopravních situací. Vybavujeme studující i tradičními obsahy - pro jejich překlopení do vzdělávání dětí uvedeného věku v základech společenských věd, jejichž jedna část je zaměřená i ke zdravému způsobu života. Příprava předškolního pedagoga ke vzdělávání dítěte je spojená s pedagogickou a psychologickou přípravou jeho osobnosti v komunikaci, pohybovém projevu, chování, jednání.

Významnou součástí studia je i sepjetí s praxí prostřednictvím několika předmětů pedagogické praxe, studiem řízení školy a jeho přemostěním do pedagogické reality včetně projektování a plánování vzdělávání dětí. Stále větší význam nabývá i ochrana dítěte, lidská i právní. Učitelka by měla být svým vzděláním na roli zastánce dítěte a jeho práv připravena.

Předpokládáme, že studující budou veškerý zprostředkovaný obsah promýšlet v pedagogických a psychologických souvislostech.

Povinně volitelné předměty doplňují, rozšiřují tématiku a dávají možnost případné hlubší profesní profilace.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: vychází z obsahu vzdělávání předmětů oboru Učitelství pro mateřské školy PdF OU
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání elektronického testu na počítači
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí:

Úspěšné vykonání přijímacího testu formou elektronického testu na počítači. Při přijetí ke studiu dodání ověřené kopie bakalářského diplomu.


Okruhy pro přijímací řízení:

Obsahy vzdělávání v předmětech bakalářského oboru Učitelství pro mateřské školy, realizovaného Pedagogickou fakultou OU.

Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.