OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Modelování v environmentální geografii
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace oboru:Obor reaguje na významný posun ve způsobech zpracování dat v geografii a to jak v praxi, tak i ve vědeckovýzkumné oblasti, kdy jsou "klasické metody" stále častěji základem pro vytváření matematických modelů. Obor odráží současné požadavky institucí, jako jsou ČHMÚ, VÚMOP, ČIŽP či podniky Povodí, které stále častěji přístupy založené na matematickém modelování využívají. Obor navazuje na bakalářský obor kartografie a geoinformatika a je zaměřen na pokročilé metody zpracování geografických dat a zejména na modelování geografických jevů a procesů. Teoretický základ oboru je rozvíjen předměty zaměřenými na obecné metody správy, zpracování a analýzy dat (algoritmizace, metadata a metadatové systémy, fuzzy modelování, evoluční algoritmy apod.). Aplikační část je zaměřena na formulování a řešení konkrétních geografických úloh (environmentální modelování, modelování eroze, geoinformatika při studiu krajiny atd.), přičemž důraz je kladen na mezinárodně platné standardy v této oblasti (DHI MIKE, USACE/HEC, SIMWE,
WEPP a další). Studijní plán dále obsahuje skupinu předmětů obsahujících vybrané části environmentální geografie (krajinná ekologie, přírodní hazardy a další) a skupinu předmětů zaměřenou na rozšíření základů programování (např. objektové programování, programování serverových aplikací), které umožní absolventům zpracování dat a řešení úloh i bez závislosti na stávajících programových prostředcích, případně tyto dále rozvíjet. Nezbytná široká teoretická a informatická základna staví obor na rozhraní mezi geografii a geoinformatiku a neumožňuje připravovat uvedené odborníky pouze v rámci specializace stávajícího všeobecně zaměřeného studijního oboru fyzická geografie. Obor poskytuje ucelenou sumu vědomostí a znalostí, která umožní absolventovi aplikovat moderní metody při samostatném i týmovém řešení problémů environmentálního modelování v praxi i ve vědeckovýzkumné oblasti.
Profil absolventa:Absolvent získá vědomosti a znalosti, které mu umožní řešit základní i specializované úlohy environmentálního modelování. Bude schopen:
- získávat, hodnotit, spravovat a analyzovat geodata,
- volit optimální metody zpracování dat a modelování,
- stavět, používat a kalibrovat environmentální modely,
- validovat a interpretovat výsledky modelování,
- pracovat se standardními programy pro environmentální modelování,
- tyto programy hodnotit,
- podílet se na modifikacích stávajících a vývoji nových modelovacích software.
Soubor teoretických vědomostí i praktických zkušeností, získaných při zpracovávání projektů v rámci studia, připraví absolventa na řešení úkolů praxe a umožní mu i zapojení do vědeckého výzkumu. Vedle environmentálního modelování se bude absolvent orientovat i v oblastech souvisejících, jedná se zejména o dálkový průzkum Země, geografické informační systémy, kartografii a prezentaci geografických dat. Vzhledem k širšímu všeobecnému základu se bude moci absolvent uplatnit i v oborech environmentálnímu modelování příbuzných, např. modelování biologických nebo fyzikálních jevů, hodnocení přírodních rizik apod. Absolvent může využít možnosti dalšího studia v doktorském studijním programu Environmentální geografie na Ostravské univerzitě. Možnosti uplatnění absolventů: orgány státní správy (odbory životního prostředí, územního plánování, informatiky; hygienické stanice, Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny), Český hydrometeorologický ústav, výzkumné ústavy (Ústav Geoniky AV ČR, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy), vysoké školy, podniky Povodí, Hasičský záchranný sbor, organizace zaměřené na vodní hospodářství, ochranu životního prostředí a krajiny, zpracování dat prostřednictvím GIS a DPZ, využívání a ochranu půdního fondu a horninového prostředí (Geotest Brno, apod.).


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:PZ ve formě písemného testu.
Obsah přijímací zkoušky: Geografie se zaměřením na geoinformatiku v
rozsahu bakalářského studia.
Kritéria přijímací zkoušky: Počet dosažených bodů v testu (maximum 100
bodů).
Prominutí přijímací zkoušky:NE
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: Povinná účast uchazeče na písemném testu
v Ostravě, na ul. Chittussiho 10. K testu nejsou povoleny žádné pomůcky.
Další informace:

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub