Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení

zpět

Název programu / oboru: Komunitní rozvoj

 • termín přijímací zkoušky: 20. - 21. dubna 2017
 • náhradní termín přijímací zkoušky: 12. května 2017

Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeči obdrží ve druhé polovině března 2017. Náhradní termín je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). Žádost o náhradní termín se podává písemně děkanovi fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkan.

Podmínky pro přijetí ke studiu:

 1. Uchazeč o studium ukončil minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, které doložil úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
 2. Uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušku a umístil se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu:

 1. Ukončení minimálně středoškolského stupně vzdělání s maturitou je ověřeno studijním oddělením formou evidence úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení uchazeče, který
  1. byl navržen k přijetí,
  2. podal odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.
 2. Účast na přijímací zkoušce je podložena podpisem uchazeče na prezenční listině v místě konání zkoušky a Protokolem o přijímacím řízení na OU v příslušném akademickém roce.
 3. Umístění uchazeče do stanoveného počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně je ověřeno formou Protokolu o umístění uchazečů, který vyhotovuje Přijímací komise.

Poslední termín pro podání elektronické přihlášky:

 • 28. února 2017

Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným variabilním a specifickým symbolem platby: 6. března 2017 6. března 2017 (nejzažší termín provedení platební transakce uchazečem).

V případě chybné platby musí uchazeč/uchazečka zaplatit poplatek znovu, a to tak, aby platební transakci provedl nejpozději do 6. března 2017 (nejzažší termín provedení platební transakce uchazečem). Žádost o vrácení platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.

Předpokládaný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu všech studijních oborů na FSS OU mimo doktorské studium je 200, přičemž platí, že v závislosti na reálném přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu pro Ostravskou univerzitu na rok 2017 se počet přijatých uchazečů na jednotlivých oborech studijního programu může změnit.