OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název oboru:Komunitní rozvoj
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta sociálních studií
Katedra:Katedra sociálních věd
Anotace oboru:Studijní obor Komunitní rozvoj reflektuje nárůst potřeby multidisciplinárně orientovaných pracovníků v oblasti prostorového a komunitního plánování, kteří by byli schopni koordinovat vývoj regionů, obcí a komunit, včetně získávání finančních zdrojů potřebných pro tento rozvoj. Tento obor je proto postaven na principech komunitního rozvoje a strategického prostorového plánování měst a obcí, ve vazbě na využití a rozvoj lidských zdrojů v komunitách, městech či v regionech, založené na principech "práce zdola", při zapojení místních občanů do řešení jejich vlastních problémů. Důraz je zde kladen na sociální dimenzi při práci v komunitách, na schopnost analyzovat situace, komunikovat o nich a tvůrčím způsobem přistupovat k jejich řešení tak, aby systém sociálních služeb odpovídal zjištěným potřebám a uměl průběžně reagovat na změny v nich probíhající. K řešení bude absolvent umět využívat základních ekonomických principů, bude umět připravit projekt a strategicky ho naplánovat a realizovat v souladu s procesním řízením v organizacích a dalšími znalostmi z managementu a marketingu aplikovatelných v komunitním rozvoji. Absolvent bude schopen využívat nástrojů vedoucích ke zvýšení identifikace veřejnosti s obcí a zlepšení spolupráce obce s občany. Základní koncepcí komunitního rozvoje a prostorového plánování je snaha pochopit směřování změn v konkrétním prostředí a hledat možné způsoby, jak podpořit žádoucí a zmírnit nežádoucí trendy těchto změn. Klíčovou aktivitou se tak stává práce s informacemi a komunikace s uživateli území. V rámci studia bude pozornost věnována také přípravám projektů a jejich řešení, včetně procesního řízení v organizacích a dalším dovednostem z oblasti z managementu a marketingu. Důraz je kladen také na dobré komunikační schopnosti a multidisciplinární znalosti absolventa.
Profil absolventa:Cílem oboru je připravit absolventy k uplatnitelnosti svých znalostí a dovedností např. při participaci na vytváření koncepčních a strategických materiálů utvářejících soc. politiku regionu, s možností zaměřit se na její dílčí odvětví. Cílem studia je připravit absolventy: 1) pro uplatnění v koordinačních činnostech ve st. správě a samosprávě, na plnění rolí koordinátorů, konzultantů a rozvoj. pracovníků v komerčních organizacích i neziskovém sektoru tak, aby byli schopni podílet se na vytváření, organizování a podpoře struktur zajišť. fungování procesů komunitního plánování v regionech a místních komunitách, 2) k dovednosti utvářet podmínky pro udržitelný rozvoj prostředí: sociálního, ekonomického a environmentálního, s využitím zásad procesního řízení a ke schopnosti prosazovat kom. rozvoj založený na účasti veřejnosti a posílit tak spolupráci občanů, institucí a firem při rozvoji obcí a komunit, 3) k dovednosti využít znalosti a dovednosti získané studiem pro rozvoj kapacit regionu a města, k přispění řešení jejich problémů v oblasti územního plánování, rozvoje soc. vyloučených lokalit, soc. politiky (např. v oblasti bydlení, zaměstnanosti aj.), pro získávání zdrojů, přípravu a realizaci finančně udržitelných projektů, k zavádění manažerských a marketingových přístupů v komunitním rozvoji, v efektivní komunikaci mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, pro vypracování strategického programu rozvoje měst a regionů.
Uplatnění absolventů v praxi: Absolventi jsou připraveni pro práci s klienty, pro analytickou a koncepční činnost při realizaci soc. politiky a kom. práce v obcích, krajích a regionech. Napomáhají rozvoji a prohlubování spolupráce mezi st. orgány, orgány samosprávy a organizacemi na nejrůznějších úrovních, jako jsou nezisk. organizace, lokální asociace či občanská sdružení. Podílí se na řešení různorodých lokálních problémů multidisciplinárního charakteru, včetně organizování a podporování participace obyvatel komunit na řešení veřejných problémů. Absolventi se uplatní v koordinačních činnostech ve státní správě a samosprávě, na plnění rolí koordinátorů, konzultantů a rozvojových, projektových pracovníků v komerčních organizacích i neziskovém sektoru, např: v institucích a orgánech státní správy a regionální samosprávy v odborech sociálních věcí nebo reg. rozvoje; v institucích Evr. unie zabývajících se komunitami; v reg. rozvojových agenturách a institucích kom. rozvoje; v neziskovém sektoru; při tvorbě projektů reg. rozvoje v soukromých společnostech; při tvorbě strategických dokumentů pro rozvoj regionů a měst; v poradenských a konzult. společnostech, ve vědecko-výzkumných institucích.
Odborné dovednosti: absolvent je schopen organizovat rozvojové aktivity v komunitách, městech i regionech; je schopen komunikovat s odborníky různých disciplín a reflektovaně pracovat s verbálními a neverbálními složkami komunikace; provádí analýzu základních statist. dat o území, vč. provedení demograf. prognózy; orientuje se v kompetencích jednotlivých veřejnopr. institucí a jejich vazbě na kom. plánování; uplatňuje principy a metody kom. plánování; využívá metod kom. práce a podporuje komunity k využívání vlastních zdrojů ke zvýšení kvality svého života; zná specifika práce s jednotlivými cíl. skupinami v regionu; umí v terénu získat potřebná data a dále je zpracovávat; umí organizovat a realizovat výzkum pro potřeby kom. rozvoje a je schopen aplikovat výsledky tohoto výzkumu, dovede identifikovat silné a slabé stránky v rozvoji komunit a příležitosti a ohrožení jejich dalšího vývoje; je schopen klientovi nabídnout adekvátní služby; umí zpracovávat koncepční materiály na úrovni kraje, města i komunity (koncepce bydlení, program rozvoje, rozvojovou strategii, kom. plán rozvoje soc. služeb apod.), spolupracuje na zpracování strategie v oblasti zdrav. péče; je schopen připravovat rozvoj. projekty, včetně zajištění jejich financ., resp. spolufinanc. a finančního vyhodnocení v různých oblastech rozvoje území.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný znalostní test realizovaný na PC
Obsah přijímací zkoušky: Okruhy otázek písemného testu se budou skládat z testu základů společenských věd (60 otázek).
Obsah testu je odvozen z platných standardů středoškolské výuky v oblasti základů společenských věd.
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro vyhověl-nevyhověl u přijímací zkoušky je stanovena na 30 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:

Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:

  • středoškolské učebnice z oblasti společenských věd
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:řádné termíny přijímací zkoušky: 20. - 21. dubna 2017
náhradní termín přijímací zkoušky: 12. května 2017
Požadavky pro přijetí:
  1. Uchazeč o studium ukončil minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, které doložil úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
  2. Uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušku a umístil se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.
Okruhy pro přijímací řízení:

Základy společenských věd na středoškolské úrovni.

Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:

  • středoškolské učebnice z oblasti společenských věd
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní obor je dostupný i pro osoby se zdravotním postižením. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida,
e-mail: ,
telefon: +420 597 091 234,
mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub