OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název oboru:Bohemistika v praxi
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Anotace oboru:Bohemistika v praxi je bakalářský neučitelský studijní obor zaměřený lingvisticky a literárně, základní bohemistickou erudici doplňují specializované související disciplíny, které jsou věnovány problematice kultury, médií, čtenářství, komunikace, dále komunikační lingvistice a specifikám v literatuře pro děti a mládež. Obor má širší, komplexní charakter a tvoří spolehlivý základní článek dvoustupňového, případně i trojstupňového vysokoškolského studia bohemistiky.
Profil absolventa:Znalosti
absolventi:
- mají osvojen ucelený soubor znalostí základů filologických oborů;
- ovládají normativní mluvnici v plánu foneticko-fonologickém, morfologickém, syntaktickém i lexikálním;
- získali vhled do obecnělingvistické problematiky i vývoje jazyka ve všech jeho plánech;
- v literární části jsou obeznámeni s přehledem vývoje a dokáží teoretické znalosti aplikovat při interpretaci textů, v níž se prolínají hlediska literární, stylistická i jazyková;
- prokazují znalost teorie i praxe komunikace, prioritně pak zásad týkajících se komunikace verbální;

Dovednosti
absolventi:
- umí vyhledávat a zpracovávat související informace zejména v oblasti komunikace s dětmi a spojovat je s dosavadními znalostmi;
- mají speciální dovednosti v oblasti jazykové a literární komunikace zaměřené na děti a mládež české nebo jiné národnosti;
- získali potřebnou míru univerzality a nadhledu i v dalších společenskovědních disciplínách (pedolingvistika, multikulturní tolerance, menšinové kultury);
- umí vyhodnocovat vhodnost řečového jednání a vést dialog s komunikačním partnerem;
- adekvátně využívají příslušné jazykové prostředky (s ohledem na komunikační situaci), resp. umí jejich adekvátnost v konkrétním textu rozpoznat;

Způsobilosti
absolventi.
- dokáží aplikovat teoretické znalosti v praxi (v rámci komunikace v multikulturním prostředí, profesní komunikace, komunikace s dětmi aj.);
- jsou vybaveni kompetencemi pro uplatnění v rámci kulturních, správních a zájmových institucí;
- jsou schopni samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení;
- dokáží reflektovat aktuální situaci mládeže v regionu (včetně sociokulturních rysů, jako je např. komunikace s jinojazyčným dítětem v různých typech zájmových, kulturních, školských či výchovných zařízení);
- dokáží sledovat, vyhodnocovat a využívat aktuální informace zveřejňované elektronickou formou (korpusy, databáze, katalogy, slovníky).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:


Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí:

Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Okruhy pro přijímací řízení:

  • logické myšlení,

  • verbální myšlení,

  • kulturně-společenský přehled

Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub