OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra matematiky
Anotace oboru:Doktorský studijní obor Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování na Přírodovědecké
fakultě Ostravské univerzity je zaměřen na studijní, výzkumnou, publikační,
pedagogickou a samostatnou tvůrčí činnost jednotlivých studentů. Jeho cílem je systematická a
intenzívní příprava kvalifikovaných odborníků ve vybraných oblastech aplikované
matematiky, s jejichž specifiky se student seznamuje v rámci volitelných bloků předmětů.

Absolventi budou připraveni k samostatné tvůrčí vědecké práci, získají kompetence pro
využívání exaktních matematických prostředků při řešení náročných teoretických i aplikačních
problémů a to především v rámci jednoho z následujících zaměření:
- Diferenciální rovnice: geometrické, variační a optimalizační metody.
- Analytické metody v teorii čísel.
- Fuzzy modelování.
Profil absolventa:U absolventů se předpokládají:
- hluboké teoretické znalosti matematických teorií a metod,
- schopnost systémově posuzovat zkoumané jevy,
- schopnost tvůrčím způsobem využívat moderní matematické prostředky a metody při řešení reálných problémů,
- schopnost samostatně navrhovat a realizovat výzkum v oblasti aplikované matematiky,
- schopnost prezentovat své výsledky v anglickém jazyce na mezinárodních vědeckých akcích,
- schopnost samostatné publikační činnosti,
- schopnost pedagogické činnosti na vysoké škole.
Tyto znalosti a schopnosti absolvent získává především studiem v rámci základních a povinně volitelných předmětů, aktivním zapojením do interních seminářů katedry matematiky a ÚVAFM, systematickým samostudiem odborné literatury usměrňovaným a kontrolovaným konzultacemi s garantem nebo konzultantem předmětu, vedením cvičení v některém z předmětů bakalářského nebo magisterského studia, prezentacemi na seminářích, workshopech a mezinárodních vědeckých akcích, zapojením do přípravy a organizace vědecké akce jejimž organizátorem nebo spoluorganizátorem je školící pracoviště, zapojením do výzkumných aktivit a projektů školícího pracoviště, pobytem na zahraniční univerzitě nebo externím pracovišti apod.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:výběrové řízení
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub