OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název oboru:Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra informačních a komunikačních technologií
Anotace oboru:Studijní obor umožňuje získat ucelené vysokoškolské bakalářské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání.
Informační a komunikační technologie hrají podstatnou roli nejen ve školním vzdělávání, ale stále více se prosazují ve vzdělávání celoživotním - jak ve vzdělávání dospělých (andragogice), tak ve vzdělávacích institucích mimoškolních jako jsou muzea, technické parky apod. Ze všech těchto oblastí přicházejí požadavky na pracovníky, kteří jsou profesionály v informačních a komunikačních technologiích a zároveň mají vzdělání v pedagogice a psychologii.
Školy i mimoškolní vzdělávací instituce si rovněž uvědomují současné potřeby vztahů s veřejností (public relations) a vznikají další požadavky na odborníky v oblasti marketingu ve vzdělávání.
Jednooborové bakalářské studium informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání je koncipováno jednak tak, aby absolvent bakalář mohl nabyté kompetence aplikovat v praxi, jednak tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu a získat kvalifikaci pro učitelskou profesi.
Studium zahrnuje vybrané partie teoretických disciplín z informačních a komunikačních technologií jako jsou kapitoly z matematiky a statistiky, algoritmizace a programování, hardware a operační systémy, počítačové sítě, databázové a informační systémy, multimediální a webové aplikace. Dále se sem řadí předměty společného pedagogicko-psychologického základu a základy mediální a marketingové komunikace.
Studijní obor tak může přispět ke zvýšení kvalifikovanosti pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání ve vzdělávacích institucích a k vyplnění mezery v profesním spektru absolventy vzdělanými v uvedeném oboru.
Profil absolventa:Absolventi se mohou přímo uplatnit jako:
- asistent pedagoga;
- koordinátor pro informační a komunikační technologie ve škole;
- správce odborných učeben a laboratoří informačních a komunikačních technologií;
- pracovník pro vytváření výukových multimediálních aplikací jako jsou výukové počítačové nebo webové programy, vzdělávací expozice ap.;
- pracovník pro zájmovou činnost dětí a mládeže;
- pracovník v oblasti podnikového vzdělávání;
- pracovník v oblasti marketingu ve vzdělávání;
- pracovník v oblasti multimédií a webových aplikací;
- pracovník v oblasti informačních a databázových systémů;
- pracovník v mediální sféře.
Cílem studia je poskytnout bakalářské vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání a připravit studenty po stránce teoretické i praktické pro přímé uplatnění v profesích orientovaných na aplikace informačních a komunikačních technologií i pro pokračování v navazujícím magisterském studiu.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:


Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí:


Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Okruhy pro přijímací řízení:

  • logické myšlení,

  • verbální myšlení,

  • kulturně-společenský přehled

Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub