Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení

zpět

Název programu / oboru: Sociální práce

termín přijímací zkoušky: 25. dubna 2019
náhradní termín přijímací zkoušky: 10. května 2019

řádný termín přijímací zkoušky pro dodatečné přijímací řízení: 2. září 2019
náhradní termín přijímací zkoušky pro dodatečné přijímací řízení: není realizován


Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeči obdrží v první polovině dubna 2019, u dodatečného přijímacího řízení nejpozději 28. srpna 2019 – pouze elektronicky(!). Náhradní termín je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). Žádost o náhradní termín se podává písemně k děkance fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkanka.

Podmínky pro přijetí ke studiu:

  1. absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu,
  2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu:

  1. Ukončení minimálně bakalářského stupně vzdělání je ověřeno studijním oddělením formou evidence ověřené kopie diplomu uchazeče/uchazečky, který/á
    1. byl/a navržen/a k přijetí,
    2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.
  2. Účast na přijímací zkoušce je podložena podpisem uchazeče/uchazečky na prezenční listině v místě konání zkoušky a Protokolem o přijímacím řízení na OU v příslušném akademickém roce.
  3. Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu přijímaných studentů/studentek podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně je ověřeno formou Protokolu o umístění uchazečů, který vyhotovuje Přijímací komise.

Poslední termín pro podání elektronické přihlášky:

  • 15. března 2019, u dodatečného přijímacího řízení do 19. srpna 2019.

Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným variabilním a specifickým symbolem platby: 20. března 2019, u dodatečného přijímacího řízení do 20. srpna 2019 (nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem/uchazečkou).

V případě chybné platby musí uchazeč/uchazečka zaplatit poplatek znovu, a to nejpozději do 20. března 2019, u dodatečného přijímacího řízení do 20. srpna 2019 (nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem/uchazečkou). Žádost o vrácení platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.

Nejvyšší počet přijímaných studentů všech studijních oborů na FSS OU mimo doktorské studium je 280 studentů/studentek.