OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství pro mateřské školy
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky
Anotace oboru:Jedná se o tříleté, profesně orientované studium, zakončené obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou, po jejichž úspěšném složení se uděluje titul "Bc." psaný před jménem. Je uskutečňované mj. dialogem ve workshopech, seminářích, v menších studijních skupinách s možností individuálních konzultací a kontaktů s pedagogem.

Studijní obor je tvořen určitou škálou povinných předmětů, které tvoří základ studia, v nichž se studující teoreticky seznamují se základy vědeckých, uměleckých i filosofických disciplín. Poskytuje aktuální informace o současných základních legislativních dokumentech týkajících se řízení, personalistiky, bezpečnosti práce, požární problematiky školských subjektů. Tvořivě rozvíjí specifické schopnosti a talent studujících v estetických předmětech, ve zdravotně tělovýchovné a kognitivní oblasti, a to ve prospěch odborného přístupu k dítěti. Odpovídající úroveň profesionální práce s nejmenšími dětmi vyžaduje kromě obecných i specifické předpoklady určované kurikulem pro předškolní vzdělávání. Jejich utváření napomáhají i povinně volitelné a volitelné předměty a více týdenní pedagogické souvislé, také průběžné a souběžné praxe. Studující jsou připravováni na kvalitní, kultivovanou, odbornou komunikaci s různými činiteli.

Studující si osvojuje osobnostně humanistický model učitelství dítěte ve věku před vstupem do povinného vzdělávání. Ve studiu se klade důraz na sebereflexi vlastní pedagogické činnosti a reflexe činností dětí, na funkční spojování teoretických poznatků a vytvářených praktických kompetencí. Rostoucí pedagogickou zkušenost studující promítnou do pedagogické tvořivosti v pedagogickém projektu, řešení pedagogického problému, také do převzetí odpovědnosti za své další profesní sebevzdělávání.

Absolventi jsou vybaveni potřebnými kompetencemi pro jednotlivé role ve školských i dalších zařízeních profesionálně se zabývajícími dítětem ve věku do 7 let.
Profil absolventa:Absolvent studiem získal specifické teoretické odborné znalosti z předestřených okruhů obsahů jednotlivých studovaných předmětů. Má znalosti o dokumentech, zákonech a dalších normách vztahujících se k výkonu profese učitele MŠ, k podmínkám a procesům fungování MŠ. Porozuměl procesům vývoje a rozvoje dítěte, způsobům edukace dítěte. Dokáže s dítětem navázat a udržet kontakt; citlivě a účinně adaptovat dítě na prostředí, klima školy; integrovat dítě do společnosti dětí; diagnostikovat sociální vztahy dítěte k dětem i k dospělým, rozvíjet je; své rozhodnutí, postupy argumentovat, důsledky zvažovat. Dovede v intencích RVP PV vytvořit vlastní dlouhodobý edukační projekt vzdělávání dítěte předškolního věku, individuální edukační program rozvoje konkrétního dítěte, aktuálně je měnit, doplňovat, inovovat. Dostatečně respektuje a podporuje individuální kvality každého dítěte. Používá spisovnou, obsahově bohatou, přiměřeně odbornou češtinu. Dovede spolupracovat v týmu, vést i motivovat druhé, řešit problémy v rozsahu své kvalifikace, dokáže se podřídit. Dovede organizovat aktivity dětí se zřetelem k jejich i své bezpečnosti a zásadám hygieny. Ovládá administrativní úkony spojené s profesí. Disponuje uživatelskými dovednostmi informační a komunikační technologie. Je schopen proces poznávání dítěte předmětného věku usměrnit v souladu s psychologickými, sociálními a kauzálními aspekty; uplatňovat odborný a lidský pohled k možnostem každého dítěte; využívat prostředky edukace a hodnocení s ohledem na děti; utvářet podnětné prostředí pro dítě; je schopen reflexe vzdělávacích aj. potřeb a zájmů dětí a vlastní sebereflexe; diagnostikovat, motivovat a regulovat procesy učení se dítěte vzhledem k jeho individuálnímu vývoji, potřebám a možnostem, s ohledem na jeho harmonický rozvoj; profesionálně s dítětem pracovat; identifikovat dítě nadané, se specifickými poruchami učení, chování i patologické projevy u dětí, zná možnosti jejich prevence a nápravy, zprostředkuje je; sebevzdělává se.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí
Doporučená literatura:


Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí: Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub