OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Analytická chemie heterogenních systémů
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra chemie
Anotace oboru:Doktorské studium je zaměřeno na systematickou a intenzivní přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti analytické chemie. Absolventi budou připraveni k samostatné tvůrčí vědecké práci, budou zvládat moderní instrumentální metody analytické chemie při řešení náročných teoretických i aplikačních problémů v těchto oblastech:
- optimalizace a využití analytických instrumentálních metod v praxi
- analýza pevných látek z hlediska jejich charakterizace
- analýza interakcí pevných látek s plynnými a kapalnými látkami
- aplikace moderních analytických metod při studiu především heterogenních systémů a procesů
Tato odborná zaměření reprezentují hlavní směry výzkumu školícího pracoviště katedry chemie.
Profil absolventa:Absolventi získají kompetenci aktivně prezentovat své výsledky v anglickém jazyce na mezinárodních vědeckých akcích, schopnost účastnit se diskuse o vědeckých otázkách na mezinárodním fóru, schopnost aktivní komunikace s odborníky, budou schopni orientovat se v aktuální problematice a především získají schopnost tvůrčí vědecké práce při přípravě a vytváření publikací v anglickém jazyce.
Absolventi doktorského studia se mohou uplatnit jako
- plně kvalifikovaní odborníci v metodologii řešení problémů analytické chemie a v aplikacích analytické chemie v chemické praxi, případně v dalších oblastech (materiálové vědy, životní prostředí)
- tvůrčí vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech a podnicích
- jako učitelé na vysokých školách zabývajících se výchovou specialistů v oblasti analytické chemie.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní pohovor
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů užší specializace uchazeče, jako např. principy a teoretické základy instrumentálních analytických metod, zejména pro oblast analýzy heterogenních systémů. Při odborném rozhovoru před zkušební přijímací komisí uchazeč diskutuje nad tématem své zamýšlené disertační práce, včetně metodologické a praktické stránky její realizace, a prokazuje svou znalost relevantní odborné literatury. Součástí zkoušky je prověření aktivní znalosti anglického jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub