OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název oboru:Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent spolupracuje se všemi tísňovými složkami (IZS-integrovaný záchranný systém) a je schopen zlepšit informovanost laické veřejnosti o logistice pohybu v rizikové situaci.
Absolvent je na základě vědomostí a dovedností, získaných ze základních vědních oborů, společenských věd a odborné praxe, schopen rozpoznat a reagovat na psycho-sociální potřeby občanů v rizikové situaci, se kterými při své práci přijde do styku. Zná zásady a techniku pro zabezpečení místa rizikové situace, umí poskytnout adekvátní první pomoc před příjezdem RZP při individuálním i hromadném postižení, umí komunikovat s občanem na místě vzniklé příhody, umí zabezpečit místo nehody pro práci dalších složek IZS, umí rozpoznat změny chování a jednání klienta, jež akutně ohrožuje sebe nebo své okolí. Dokáže rozpoznat projevy a příznaky změn zdravotního stavu, které signalizují naléhavou potřebu lékařského ošetření a je schopen na ně správně reagovat, používá prostředky zdravotnické a odborné techniky, nástroje a zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost občana i záchranného týmu. Při dodržení všech etických požadavků dokáže klienta, případně jeho zákonného zástupce, kvalifikovaně informovat o prováděném výkonu. Při své odborné činnosti je schopen samostatného kvalifikovaného rozhodování, je schopen svá rozhodnutí obhájit a nést za ně odpovědnost. Zná práva klienta, kompetence své i všech složek IZS. Umí posoudit sociální a etické faktory, poskytnout kvalifikovanou radu pro řešení osobních problémů i obtížných životních situací,
Absolvent rozšíří své vědomosti a dovednosti při výkonu pracovních činností zejména v těchto profesích: policista Policie ČR, strážník Obecní policie, příslušník Hasičského záchranného sboru, příslušník Vězeňské služby, pracovník Justiční stráže, příslušník Vodní a Horské záchranné služby, zaměstnanec veřejné správy, podílející se na zmírnění následků rizikových situací, zaměstnanci institucí podílejících se na koordinaci protidrogové politiky.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Termíny přijímacích zkoušek
Obsah přijímací zkoušky:
  • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
  • Obsah písemného testu: odborná problematika z oblasti sociální patologie, somatologie.
  • Písemný test: bude mít 50 otázek. Za každou správnou odpověď budou přiděleny 2 body.
  • Kritéria pro vyhodnocení písemné části přijímací zkoušky: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 - 100 bodů.
  • Rozpětí získaných bodů za písemnou část 0 - 100 bodů, za ústní část v rámci ústního pohovoru 20 - 100 bodů.
  • Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů jednotlivých částí přijímacího řízení.
  • Podrobnosti k ústní části přijímacího řízení na obor Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci odvolání proti rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: viz Požadavky k přijetí na LF OU
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:viz Termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub