Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název programu / oboru: Ošetřovatelská péče v geriatrii

Ošetřovatelství jako vědní disciplína. Zdraví a nemoc. Konceptuální modely a teorie (terminologie, modely Nightingale, Henderson, Orem). Koncept funkčního typu zdraví v ošetřovatelské péči a porodní asistenci (Gordon). Rezoluce, doporučení a dokumenty WHO a EU. Regulace, registrace. Profesní organizace. Koncepce českého ošetřovatelství. Organizace ošetřovatelské péče. Potřeby pacientů/klientů v ošetřovatelství. Ošetřovatelský proces. Ošetřovatelská diagnostika. Systémy poskytování ošetřovatelské péče. Výzkum v ošetřovatelství - základní pojmy. Charakteristika kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Výzkumný proces. Etika - základní etické pojmy. Etické principy ve zdravotnictví. Etické normy v ošetřovatelství, právní normy v ošetřovatelské etice. Informovaný souhlas. Autonomie pacienta. Etické aspekty začátku a konce života. Psychologická problematika nemocného. Subjektivní prožívání nemoci. Psychologie zdravotníka. Profesionální deformace, syndrom vyhoření. Veřejné zdravotnictví - základní pojmy. Determinanty zdravotního stavu. Organizace a řízení zdravotní péče. Český systém zdravotní péče. Zdravotní pojištění, financování zdravotní péče. WHO - programy podpory zdraví, aplikace v ČR.

Geriatrické ošetřovatelství. Psychologická a biologická charakteristika stáří. Rozdělení staršího věku. Morbidita, mortalita u seniorů – specifika péče o seniory. Zdravé stáří. Organizace zdravotní péče a sociálních služeb pro seniory. Primární, sekundární a terciární péče. Podpora zdraví a prevence. Rehabilitace seniorů. Komunikace v péči o seniory. Paliativní péče. Hospicová hnutí. Potřeby umírajících a jejich blízkých. Psychologické aspekty umírání. Péče o rodinné příslušníky. Komunitní péče, komunitní plánování a služby. Komunitní ošetřovatelství, komunitní zdraví. Domácí péče.