OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Učitelství pedagogiky

 1. Obecná pedagogika a základy didaktiky
  1. Pedagogika jako věda.
   Systém pedagogických věd, funkce a charakteristika základních a aplikovaných pedagogických disciplín. Informační zdroje k  pedagogice (základní odborná literatura, časopisy, databáze, webové stránky - servery o výchově a vzdělávání).
  2. Základní pedagogické pojmy.
   Předmět pedagogiky, východiska, pojmy edukace, edukační prostředí. Činitelé výchovy a pedagogické zásady.
  3. Cíle, obsah a složky výchovy.
   Vymezení pojmů obsah a složka výchovy, klasifikace, příklady.
  4. Metody a formy výchovy.
   Charakteristika základních metod a forem výchovy (odměna a trest, přirozené důsledky, příklad, požadavek aj.).
  5. Pedagogika volného času.
   Pojetí a funkce volného času, aktivity ve volném čase. Koncepce výchovy ve volném čase (výchova zážitkem, animace).
  6. Multikulturní výchova.
   Koncepce (liberální, komunitární, kritický multikulturalismus). Realizace multikulturní Výchovy (programy a projekty).
  7. Výuka jako proces.
   Charakteristika pojmů výuka, vyučování, učení, vzdělávání, vzdělání, výchova, edukace. Modely, fáze a typy výuky.
  8. Cíle výuky a učební úlohy.
   Cíle kognitivní, afektivní, psychomotorické a jejich taxonomie. Postupy a zásady projektování vzdělávacích cílů, hodnocení na úrovni školy. Hierarchie učebních úloh (D. Tollingerová). Vzájemný vztah obou kategorií.
  9. Metody a formy výuky.
   Klasifikace metod výuky (J. Lerner, J. Maňák). Metody aktivizující, problémové metody a projektové vyučování. Formy výuky dle počtu žáků.
  10. Pedagogický výzkum, výzkumné techniky.
   Výběr relevantních výzkumných metod, charakteristika, možnosti aplikace. Kvantitativní a kvalitativní výzkum v pedagogice, analýza silných a slabých stránek použité výzkumné techniky.
 2. Filozofický a historický kontext pedagogiky
  1. J. A. Komenský a jeho pedagogicko-didaktický systém.
   Život, filozofická východiska jeho pojetí výchovy a vzdělávání, nosné pedagogické spisy. Odraz Komenského principů v  současném pojetí výchovy a vzdělávání.
  2. Filosofie výchovy, její předmět a pojetí.
   Hlavní filosofické směry z historického i současného hlediska.
  3. Hlavní filozofické směry 20. stol.
   Pragmatismus, fenomenologie, filozofická antropologie, filozofie existence, kritický racionalismus. Filozofie J. Patočky.
  4. Současný svět a jeho charakteristika z  hlediska filozofie.
   Současná paradigmata, jejich vliv a pojetí. Nejvýznamnější postavy z dějin filosofie z pohledu paradigmat.
  5. Bytí člověka ve světě - tělesno, duševno a duchovno, jejich pojetí z hlediska historie i současnosti.
   Výchova jako péče o duši. Antropologicko - filosofické pojetí člověka.
 3. Sociální a diagnosticko-intervenční aspekty edukace
  1. Socializace jako proces kulturního včleňování do společnosti.
   Socializace a výchova. Sociální stratifikace. Sociální mobilita. Socializační činitelé (primární, sekundární). Neformální a formální skupiny, skupina členská a referenční.
  2. Sociální interakce a komunikace.
   Vymezení pojmu, pravidla. Komunikace jako proces (obsahová a vztahová rovina). Struktura, dynamika. Typy komunikace (verbální a neverbální). Interakční proces, interakce rodiny a školy. Teorie mezilidské a pedagogické komunikace, možnosti uplatnění v  pedagogickém procesu.
  3. Současná rodina jako primární socializační prostředí.
   Rodina jako základní výchovná instituce. Domov a rodina, bezpečí. Změněné společenské funkce rodiny v  pedagogickém kontextu. Některé teorie uspokojování a neuspokojování základních lidských fyzických i psychických potřeb (J. Bowlby, M. Ainsworthová). Identita a individuace.(Z. Matějček, A. Maslow, C. G. Jung, E. Fromm, E. Erikson aj.).
  4. Mravní formování člověka.
   Elementární mravní návyky a zvyky, interiorizace norem, pojem charakter, morální city, formování mravního přesvědčení). Psychologie morálního vývoje, Kohlbergovo pojetí mravního vývoje.
  5. Pedagogická diagnostika.
   Předmět pedagogické diagnostiky. Cíl, obsah a přístupy (edukometrický, kazuistický) pedagogické diagnostiky. Metody pedagogické diagnostiky. Pozorování, analýza výkonů, produktů činnosti, dokumentace, testy aj. projektivní metody. Didaktická diagnostika, didaktický testmohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub