Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Požadavky pro přijetí

zpět

Název programu / oboru: Sociální práce

 1. Uchazeč/ka má ukončený magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání v oboru sociální práce, příp. v příbuzném oboru, může-li uchazeč/ka zdůvodnit svou volbu praxí v oboru.
 2. Uchazeč/ka podal/a přihlášku ke studiu e-přihláška do stanoveného termínu. Poslední termín pro podání elektronické přihlášky je 14. června 2019 včetně.
 3. Uchazeč/ka doložil/a všechny povinné přílohy k přihlášce ke studiu do stanoveného termínu (Poslední termín pro doručení příloh k přihlášce na FSS OU je 21. června 2019 včetně. V případě, že student koná Státní závěrečnou zkoušku v tomto akademickém roce, může přílohu 3.3. - ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia - odevzdat po domluvě s referentkou oddělení vědy a výzkumu dodatečně, nejpozději však v den konání zápisu do 1. roku studia.):
  1. projekt disertační práce v požadované struktuře, který musí obsahovat
   • pracovní název disertační práce
   • stručná teoretická východiska
   • hlavní výzkumnou otázku či otázky, cíle výzkumu
   • úvahu o možných výzkumných přístupech, metodě, výzkumném souboru a organizaci výzkumu
   • přehled základní literatury, z níž bude práce vycházet, s důrazem na literaturu cizojazyčnou

    Preferována jsou témata disertačních prací korespondující s Hlavním směrem výzkumu FSS OU v období 2018 – 2022 s názvem „Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením“

    V rámci hlavního směru výzkumu se Fakulta sociálních studií zaměřuje na výzkum a rozvoj teoretických koncepcí sociální exkluze, která je chápána jako ohrožení sociální integrity a koheze společnosti, jako mechanismus sociální, materiální a kulturní izolace a omezování participace na aktivitách společnosti. Sociální exkluze je pro účely výzkumu konceptualizována jako multidimenzionální fenomén, který vyžaduje multidisciplinární výzkumný přístup. Ohrožení sociální exkluzí se dotýká jednotlivců i skupin obyvatel, přičemž na specifické skupiny fakulta zaměřuje dílčí oblasti výzkumu. Ve vztahu k jejich specifikům jsou v rámci základního a aplikovaného výzkumu v praxi sociální práce zkoumány vhodné metody a opatření sociální práce a sociální politiky zaměřené na předcházení sociálnímu vylučování, příp. na podporu sociální inkluze za využití participativních přístupů. V rámci výzkumu je uplatňován multidisciplinární přístup, v jehož rámci je od roku 2016 reflektována i informatizace sociální práce jako perspektivní výzkumný směr.

    Ve výzkumu se fakulta zaměřuje především na dvě cílové skupiny obyvatel a s nimi spojená témata:
    • osoby vyloučené z bydlení – v centru zájmu stojí komplexy nástrojů vedoucích k překonání tíživé bytové situace, k získání a k udržení vyhovujícího a důstojného bydlení;
    • osoby v nepříznivé životní situaci ohrožené sociálním vyloučením především z důvodu věku či zdravotního stavu (zejména senioři, nezletilé děti či osoby se zdravotním postižením) – výzkumně se zaměřujeme na roli sociální práce a sociálních služeb při  jejím překonávání.
   • strukturovaný životopis s údaji o dosavadním studiu a odborné praxi
   • ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia
   • Podepsaná zkrácená verze elektronické přihlášky, která je uchazečům o studium vygenerována ihned po jejím podání.
   • kopii dokladu o bezhotovostní úhradě administrativního poplatku 560,- Kč.
 4. Uchazeč/ka vykonal/a přijímací zkoušku v ústní a písemné formě
 5. Uchazeč/ka se umístil/a do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.