Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení

zpět

Název programu / oboru: Sociální práce

Předpoklady pro přijetí ke studiu:

Ukončený magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání v oboru sociální práce, příp. v příbuzném oboru, může-li uchazeč zdůvodnit svou volbu praxí v oboru.

Podmínky pro přijetí ke studiu:

 • Uchazeč/ka má ukončený magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání.
 • Uchazeč/ka podal/a přihlášku ke studiu e-přihláška do stanoveného termínu. (Poslední termín pro podání elektronické přihlášky je 14. června 2019.)
 • Uchazeč/ka doložil/a všechny povinné přílohy k přihlášce ke studiu do stanoveného termínu (Poslední termín pro doručení příloh k přihlášce na FSS OU je 21. června 2019 včetně. V případě, že student koná Státní závěrečnou zkoušku v tomto akademickém roce, může přílohu 3.3. - ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia - odevzdat po domluvě s referentkou oddělení vědy a výzkumu dodatečně, nejpozději však v den konání zápisu do 1. roku studia.)
 • Uchazeč/ka vykonal/a přijímací zkoušku v ústní a písemné formě

  I. Ústní zkouška
  Těžištěm ústní zkoušky je prezentace a obhajoba projektu disertační práce, který uchazečka či uchazeč zaslali v písemné formě ve stanoveném termínu na FSS OU. Uchazeč/ka prokáže znalosti ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd.

  II. Písemná zkouška
  V písemné zkoušce jsou prověřovány znalosti uchazeče/uchazečky ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd na úrovni vymezené výše předepsanou literaturou (formou testu obsahujícího soubor uzavřených otázek); porozumění odbornému cizojazyčnému textu v anglickém jazyce.
 • Uchazeč/ka se umístil/a do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně

Termín a způsob ověření splnění podmínek pro přijetí

Předpokládaný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v akademickém roce 2019/2020 do doktorského studia: v prezenční formě studia je 10 studentů/studentek, v kombinované formě 7 studentů/studentek.

Termíny

Poslední termín pro podání elektronické přihlášky je: 14. června 2019.
Poslední termín doručení povinných příloh přihlášky poštou: 21. června 2019.
V případě, že student koná Státní závěrečnou zkoušku v tomto akademickém roce, může přílohu 3.3. - ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia - odevzdat po domluvě s referentkou oddělení vědy a výzkumu dodatečně, nejpozději však v den konání zápisu do 1. roku studia.

Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným variabilním a specifickým symbolem platby: 21. června 2019 včetně (nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem), doklad o úhradě administrativního poplatku zašlete na email: .

V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to nejpozději do 21. června 2019 (nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem). Žádost o vrácení chybné platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.

Studijní obor je dostupný i pro osoby se zdravotním postižením. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.

 • e-mail:
 • telefon: +420 553 46 1234
 • mobil: +420 733 784 095

Adresa pro zaslání povinných příloh

 • Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
  Oddělení pro vědu a výzkum
  Českobratrská 16
  702 00 Moravská Ostrava

Obálku viditelně označte textem: Přijímací řízení – DS

Bližší informace

 • Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
  Oddělení pro vědu a výzkum
  Jana Kucharczyková
  telefon: 553 46 3207