OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Sociální práce
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta sociálních studií
Katedra:
Anotace oboru:Vědecká příprava v oboru Sociální práce probíhá v současné době pouze na dvou vysokých školách v ČR: na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě.

Další rozvoj Sociální práce jako akademické disciplíny i jako praxe je nemyslitelný bez rozvíjení výzkumu v sociální práci. Hlavním cílem studijního programu je proto příprava absolventů schopných bádat v sociální práci. Cílem doktorského studia je kultivovat u doktorandů typ vědění, které je vysoce odborně specializované a zároveň použitelné v nejrůznějších kontextech teoretického bádání i v aplikovaném výzkumu.
Profil absolventa:Znalosti absolventa
- má obsáhlou znalost oborových problémů podloženou zvládnutím nejnovější odborné literatury v domácím a mezinárodním kontextu,
- má znalost vědecké metodologie a základních přístupů užívaných ve vědách o člověku a společnosti, resp. znalost výzkumných přístupů, strategií, metod a technik sociálně vědního výzkumu,
- má znalost teorií a metod aplikovatelných v oblasti sociální práce.

Znalosti absolventa mají interdisciplinární charakter - obsahují znalosti z oblasti teorií a metod sociální práce, dále sociologie a sociální politiky.

Dovednosti absolventa
- je schopen orientovat se v abstraktní a komplexní problematice sociálních problémů současnosti,
- umí zasazovat otázky sociální práce do širších sociologických, ekonomických a politologických souvislostí,
- dokáže aplikovat vědeckou metodologii a přístupy užívané ve vědách o člověku a společnosti v oblasti sociální práce, tzn. samostatně řešit vědecké úkoly - projektovat a realizovat základní i aplikovaný výzkum v sociální práci, analyzovat a interpretovat získaná data,
- umí koncipovat a zpracovávat rozsáhlý odborný text,
- umí samostatně prezentovat dosažené výzkumné výsledky, vést diskusi v oboru sociální práce na vědecké úrovni, publikovat výsledky své vědeckovýzkumné činnosti a obhájit její výstupy před odbornou veřejností,
- umí spolupracovat s odborníky z jiných vědních oborů,
- dokáže tvůrčím způsobem hledat nerutinní řešení problémů z oblasti sociální práce na základě jejich analýzy,
- je schopen aplikace teoretických konceptů na oblast sociální práce.

Absolvent přitom osvědčuje kvality očekávané od profesionála, jehož činnost je specifická tím, že vedle odborného kontextu musí respektovat také její výrazný etický rozměr.

Profesní uplatnění absolventa

- vědeckovýzkumní pracovníci v základním i aplikovaném výzkumu,
- koncepční pracovníci a analytici ve státní správě, samosprávě, v neziskovém sektoru a v institucích zabývajících se sociálními problémy na úrovni lokální, celorepublikové i mezinárodní,
- pedagogové na vysokých a vyšších odborných školách se sociálním zaměřením.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:kombinovaná (ústní a písemná)
Obsah přijímací zkoušky: I. Ústní zkouška
Těžištěm ústní zkoušky je prezentace a obhajoba projektu disertační práce, který uchazečka či uchazeč zaslali v písemné formě ve stanoveném termínu na FSS OU. Uchazeč/ka prokáže znalosti ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd, zejména v rámci předepsané literatury.
II. Písemná zkouška
V písemné zkoušce jsou prověřovány znalosti uchazeče/uchazečky ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd na úrovni vymezené výše předepsanou literaturou (formou testu obsahujícího soubor uzavřených otázek);
porozumění odbornému cizojazyčnému textu (anglický, německý nebo francouzský jazyk).
Kritéria přijímací zkoušky:

V přijímací zkoušce lze získat nejvýše 100 bodů, přičemž nejnižší požadovaný počet bodů nutný pro to, aby uchazeč/ka vyhověl/a, je 75. Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou bodově ohodnoceny takto:

  • projekt disertační práce (prezentace, obhajoba): max. 60 bodů;
  • orientace v oboru – znalosti ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd na úrovni předepsané literatury (písemný test): max. 30 bodů;
  • jazykové kompetence (písemná zkouška) max. 10 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:29. června 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní obor je dostupný i pro osoby se zdravotním postižením. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.
e-mail:
telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub