Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Intenzivní péče

  1. Ševčík, P., Černý, V., Vítovec, J.: Intenzivní medicína. Galén, Praha 2003. ISBN 80-7262-203-X
  2. Kapounová, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN978-80-247-1830-9.
  3. Zadák, Z., Havel, E. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN978-80-247-2099-9.
  4. Handl, Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči – vybrané kapitoly. NCO NZO, Brno 2007. ISBN 978-80-7013-459-7
  5. Kolektiv autorů: Sestra a urgentní stavy, Grada Publishing, 2009., ISBN: 978-80-247-2548-2
  6. Rokyta R. a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2015. 680 s. ISBN 978-80-247-4867-2.
  7. Plevová, I. a kol. Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 288s. ISBN: 978- 80-247-3557-3.
  8. Plevová, I. a kol. Ošetřovatelství II. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 224 s. ISBN: 978- 80-247-3558-0.