OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Společný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:
Anotace oboru:Společensko-vědní základ určený všem bakalářským oborům se zaměřením na vzdělávání. Obsahuje předměty, které garantují pedagogicko-psychologickou připravenost absolventů. Nejedná se o samostatný obor, který se dá studovat samostatně.
Profil absolventa:Znalosti:
Absolvent
- umí popsat procesy a podmínky výchovy v rovině teoretické a praktické a dokáže vysvětlit jejich psychickou, sociální a (inter)kulturní podmíněnost;
- má přehled o základních informačních zdrojích v pedagogice a psychologii;
- zná základní strategie a styly vyučování a učení a propojuje je se znalostmi psychologických a sociálních aspektů vyučování a učení.
Dovednosti:
Absolvent
- ovládá prostředky pedagogické komunikace ve třídě/ve škole a utváření příznivého učebního klimatu;
- dovede se orientovat v náročných sociálních situacích ve škole i mimo ni a je schopen zprostředkovat jejich řešení;
- dovede použít prostředky pedagogické diagnostiky ve vyučování a je schopen diagnostikovat sociální vztahy ve třídě;
- ovládá prostředky zajištění kázně ve třídě a umí řešit školní výchovné problémy;
- je schopen rozpoznat příznaky sociálně- patologických projevů žáků a zná možnosti jejich prevence a nápravy;
- je schopen identifikovat žáky se specifickými potřebami v oblasti vzdělávání;
- je schopen sebereflexe na základě sebehodnocení a hodnocení různými subjekty.

Způsobilosti:
Těžiště znalostí a dovedností absolventa pedagogicko-psychologické přípravy spočívá v obecně-pedagogických, sociálně-komunikativních a diagnosticko-intervenčních kompetencích. Je připraven se uplatnit v praxi především na základních školách jako asistent učitele. Je způsobilý:
- individuálně či skupinově pracovat s žáky ve výuce podle pokynů učitele, zejm. s dětmi se specifickými výukovými potřebami: ADHD, nadanými a  integrovanými žáky, dětmi ze znevýhodněného sociálního prostředí, minoritních skupin;
- prezentovat a doučovat učivo, procvičovat látku podle pokynů učitele;
- pomáhat při dozorech o přestávkách a při organizaci mimoškolních akcí apod.
Zároveň se může uplatnit v profesích a institucích, které vyžadují sociálně-komunikativní či základní pedagogické znalosti a dovednosti (pedagogický pracovník v institucích volného času, komunitních centrech, ubytovacích a cvičných institucích aj).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:

Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí:

Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Okruhy pro přijímací řízení:
  • logické myšlení
  • verbální myšlení
  • kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub