OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

OSOBNOST A JEJÍ ROZVOJ

Přehled probírané látky:

 1. Chápání pojmu osobnost v psychologii.
 2. Biologická a sociokulturní determinace osobnosti.
 3. Geneze osobnosti, epigenetický vývoj podle E. Eriksona.
 4. Struktura osobnosti, utváření psychických vlastností a procesů.
 5. Temperamentové aspekty osobnosti - faktory emocionality.
 6. Kognitivní aspekty osobnosti - determinace obsahu činnosti.
 7. Motivace a zaměřenost osobnosti.
 8. Dynamické funkce osobnosti - Ego. Zajištění pozitivní identity Já.
 9. Pojetí osobnosti hlubinnou psychologií (S. Freud, A. Adler, C G. Jung, K. Horneyová, H. S. Sullivan).
 10. Pojetí osobnosti behaviorální psychologií (C. L. Hull, B. F. Skinner, J. Dolard, R. B. Cattell, G. W. Allport, G. H. Mead, K. Lewin).
 11. Pojetí osobnosti humanistikou psychologií (C. R. Rogers, A. H. Maslow, E. Fromm, E. Erikson).
 12. Přístup k problematice lidské existence v teorii V. E. Frankla.
 13. Pojetí osobnosti kognitivní psychologií G. A. Kellyho.

PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ

Přehled probírané látky:

 1. Pojem zdraví a nemoc, duševní hygiena, psychosomatika, psychologie zdraví a nemoci.
 2. Zdraví a kvalita života. Deprese.
 3. Stres - životní, pracovní a školní zátěž. Teorie stresu. Stres a zdraví.
 4. Stres u dítěte - specifika dle věku dítěte. Souvislosti imunitního systému a psychologických jevů.
 5. Pracovníci pomáhajících profesí a pracovní zátěž.
 6. Psychologické rizikové a protektivní faktory zdraví. Negativní jevy současnosti (drogy, alkohol, nikotinismus, obezita aj.).
 7. Zvládání životních těžkostí. Vztah sociální opory ke zdraví. Praktický nácvik metod.
 8. Burn-out syndrom. Příznaky, diagnostika, prevence ztráty vyhoření.
 9. Psychologická stránka průběhu nemoci. Kontakt a interakce s lékařem, boj pacienta s nemocí.
 10. Psychika pacientů s nejčastější diagnózou.
 11. Psychika stárnoucích pacientů.
 12. Zvládání bolesti. Chronická nemoc, umírání, smrt. Etické otázky a problémy ve zdravotnictví.
 13. Pozitivní psychologie - naděje, radost, odpouštění, překonávání negativních emocí.

PREVENCE ZÁVISLOSTÍ

Přehled probírané látky

 1. Socializace, rodinný systém
 2. Zátěže: hereditární, dědičnost - prostředí
 3. Vývoj satisfakčních mechanismů lidského mozku
 4. Tvorba patologie v satisfakci
 5. Sociální normy a vztahy k autoritám
 6. Droga jako fenomén
 7. Vztahy, krize a sociálně patologické jevy
 8. Podpora, opora v prevenci závislosti
 9. Tvorba programů prevence v závislosti na věku
 10. Možnosti korekce závislostí
 11. Formy péče o jedince v sociální síti
 12. Integrace do společnosti, resocializace
 13. Obranné a ochranné mechanismy autority, vedoucího, prevence

Ukázka otázek:

Které hodnoty nepatří do klasifikace V. E. Frankla?

 1. tvůrčí
 2. sociální
 3. zážitkové
 4. postojové

Co je to „podpora zdraví“ (health promotion)?

 1. přístup, který nejen chce zabránit vzniku onemocnění, ale dostat zdraví na vyšší úroveň
 2. přístup, který chce zvýšit tělesnou odolnost jako ochranu zdraví
 3. přístup, který zdůrazňuje zdravotní osvětové působení na člověka
 4. přístup, který chce pozvednout kvalitu jedince jako osobnosti

Drogová závislost je chápána jako:

 1. onemocnění
 2. stav mysli
 3. jiný stav vědomí
 4. forma depresímohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub