Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Biologie
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra biologie a ekologie
Anotace:Doktorský studijní program Biologie poskytuje postgraduální vzdělávání absolventům biologických a příbuzných přírodovědných oborů. Je zaměřen na studium biologické diverzity, coby výsledku evolučních a ekologických procesů, včetně studia dopadů antropogenních vlivů. Předmětem studia je sledování a hodnocení rozmanitosti projevů živého světa na všech jeho úrovních (od molekulární a buněčné až po úroveň společenstev) ve všech fylogenetických skupinách. Vedle prohlubování teoretických znalostí je studium koncepčně rozšířeno o metodologický základ dílčích biologických disciplín dle specializačního zaměření disertační práce. Studující budou systematicky připravováni k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci, osvojí si postupy a pravidla základního biologického výzkumu, zpracování výsledků k publikačním výstupům a k jejich prezentaci na mezinárodních konferencích. Témata disertačních prací budou vycházet přednostně z aktuálních vědeckých projektů (grantů) řešených na pracovišti.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.