OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Angličtina pro překladatelskou praxi
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky
Anotace oboru:Navazující jednooborové studium Angličtina pro překladatelskou praxi je koncipováno jako odborné překladatelské studium, které navazuje na bakalářské studijní obory Anglický jazyk a literatura a Angličtina ve sféře podnikání. Obor Angličtina pro překladatelskou praxi svým obsahem jednak dále rozvíjí filologickou kompetenci získanou studiem příslušných bakalářských oborů, jednak poskytuje studentům znalosti a dovednosti z oblasti teorie a praxe odborného překladu, a buduje tak kompetenci překladatelskou. Absolvent oboru je připraven k samostatné odborné a tvůrčí práci; ovládá na vysoce pokročilé úrovni anglický jazyk (na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), disponuje znalostmi z oboru translatologie a dokáže jich tvůrčím způsobem využít v překladatelské praxi, orientuje se v odborné literatuře a dalších informačních zdrojích oboru a je obeznámen s principy využití překladatelského softwaru.
Profil absolventa:Absolventi tohoto dvouletého studijního oboru mají jazykovou kompetencí na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, vyznačují se vytříbeným mluveným i písemným projevem, jsou schopni komunikovat bez potíží v běžném jazyce i v odborné angličtině. Absolventi dosáhnou filologického vzdělání, které zahrnuje oblast jazykovědnou, kompetenci translatologickou a znalost širších kulturněspolečenských souvislostí. Jsou připraveni prakticky aplikovat získané teoretické vědomosti v překladatelské a tlumočnické praxi. Jsou schopni samostatně řešit stanovené úkoly a dále rozvíjet dosažené vzdělání dle potřeb praxe, v doktorském studiu nebo formou programů celoživotního vzdělávání. Základní uplatnění: Absolventi najdou uplatnění ve všech profesích, které vyžadují vysoký stupeň odborných znalostí z lingvistiky, vysoký stupeň jazykové kompetence v mateřském a cizím jazyce, znalost lingvoreálií a obecných reálií příslušné jazykové oblasti a dobrou orientaci v současných trendech teorie překladu a tlumočení. Jsou žádanými spolupracovníky v obchodně-podnikatelské sféře, v cestovním ruchu, v různých institucích kulturního charakteru, v propagačních a reklamních agenturách. Mají také předpoklady pracovat ve státní správě, diplomacii a institucích Evropské unie se sídlem v ČR i v zahraničí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: Písemná zkouška ověřuje jazykovou úroveň uchazeče a úroveň bakalářských znalostí oboru v oblasti anglické fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie a stylistiky a v oblasti britských a amerických studií. Přijímací zkouška také testuje znalost českého jazyka, který je nezbytný pro práci překladatele.
Kritéria přijímací zkoušky: Kritériem pro vyhodnocení budou výsledky písemného testu.

Bodové hodnocení jednotlivých částí (celkový počet bodů je 100):
  1. oborový test - skládá se z lingvistické a kulturně-historické části, z nichž každá je hodnocena 30 body (celkový počet bodů v této části testu je 60)
  2. test české jazykové kompetence (20 bodů)
  3. test anglické jazykové kompetence na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (20 bodů)
Maximum, které uchazeč může z přijímací zkoušky získat, je 100 bodů.
Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub