OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Kulturní dějiny
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra historie
Anotace oboru:Doktorské studium je určeno vynikajícím absolventům studijního programu Historické vědy, případně jiných humanitních a společenskovědních studijních programů. Vzhledem k odborné profilaci členů Katedry historie, školitelů a složení oborové rady bude studium zaměřeno na aktuální témata z kulturních dějin regionu s interdisciplinárními přesahy do sociálních dějin, urbánních dějin, kulturní a sociální antropologie, kulturní geografie popř. dějin umění. Region vymezujeme jako střední Evropu. Z teoretické oblasti bude stěžejní pozornost věnována klíčovým tématům evropských kulturních dějin: identity, kolektivní vědomí, svět představ a idejí, zkušenosti každodenního života, proměny kulturní krajiny a urbánního života, proměny sociální praxe ve společnosti, dějiny médií a propagandy. Akcentována bude metodologická stránka adeptem realizovaného výzkumu a možnosti komparace s dosavadním stavem bádání v evropské a světové historiografii. Zaměření odpovídá korpus povinných teoretických a metodologických předmětů. Studium předpokládá, že se studující zapojí do vědeckého výzkumu jednotlivých školitelů a bude se aktivně podílet na výzkumných projektech pracoviště. Poznatky základního výzkumu bude prezentovat v odborném tisku a na konferencích.
Profil absolventa:Absolvent/ka doktorského studia získá absolvováním modulu povinných předmětů vynikající znalosti a dovednosti v rámci své specializace, které mu/jí umožní samostatnou vědeckou činnost v oboru kulturní dějiny. Orientuje se v aktuálních teoretických tématech oboru na úrovni domácí a středoevropské historiografie. Umí zpracovávat nové metodologické podněty a formulovat badatelské otázky oboru kulturní dějiny. Reflektuje aktuální poznatky domácí a světové historiografie oboru. Využívá získané poznatky při zpracování publikačních výstupů v odborných recenzovaných periodicích. Je schopen/a aplikovat nabyté znalosti a speciální metodologické přístupy při participaci na výstupech aplikovaného výzkumu v kulturní sféře. Integruje závěry dílčích výzkumů do širších celospolečenských souvislostí. Je schopen/a prezentovat kulturní historii a kulturní dědictví regionu veřejnosti.

Absolvent/ka získá kvalifikaci pro výuku na vysokých školách humanitního zaměření a pro vědeckou činnost v rámci domácích a zahraničních výzkumných pracovišť. Po absolvování programu bude schopen/na ucházet se o Postdoc Fellowship v zahraničí i domácí juniorské grantové projekty, jako např. GAČR.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:10. až 14. září 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub