OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Anotace oboru:Studijní obor Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ je koncipován jako dvouoborový navazující magisterský obor, který připravuje kvalifikované učitele pro výchovně vzdělávací činnost na 2. stupni základní školy, eventuálně pro další doktorské studium.
Studium v oborové složce kurikula má za cíl prohloubit a graduovat dosavadní oborově-vědní bohemistický základ. Pojímá jazykové i literární disciplíny s vysokou mírou komplexnosti, usiluje o prohloubení a systematizaci dosavadních poznatků studenta v oboru.
Významnou složku představují pedagogické a psychologické disciplíny, konkrétně oborová didaktika českého jazyka a literatury a pedagogická praxe v hodinách českého jazyka na ZŠ.
Profil absolventa:Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ je připravit kvalifikované učitele oboru pro příslušný stupeň základní školy.
Absolvent prohloubí a systematizuje oborově-vědní znalosti a dovednosti z českého jazyka a literatury; získá stěžejní didaktické a psychodidaktické kompetence, propojí poznatky a dovednosti z obecné didaktiky s oborovou didaktikou českého jazyka a literární výchovy, orientuje se ve vývojové psychologii, pedagogické psychologii, kvantitu i kvalitu profesní přípravy prověří při pedagogické praxi z českého jazyka a literatury, vytvoří si soubor nástrojů pro vhodné uplatnění didaktických a psychodidaktických kompetencí v aprobačním oboru, rozvine dovednost profesní sebereflexe učitele českého jazyka literatury.
Absolvent je studiem vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro tvůrčí pedagogickou práci při realizaci příslušné části vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný test
Obsah přijímací zkoušky: odborné znalosti v rozsahu výuky bakalářského oboru realizovaného PdF OU
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu - rozhoduje počet bodů získaných v testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:
  • přípravná literatura k státní bakalářské zkoušce oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání realizovaného PdF OU
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí:

Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie vysokoškolského diplomu. Podmínkou k přijetí je ukončené bakalářské vzdělání v oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo jiný příbuzný obor, jehož náplní je doložitelné absolvování základních lingvistických a literárněvědných disciplín (morfologie, lexikologie, syntax, stylistika, vývoj české literatury, literární teorie).

Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení:

Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny.

Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub