OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Filozofie
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra filozofie
Anotace oboru:Doktorské studium je určeno vynikajícím absolventům oboru filozofie, případně jiných humanitních a společenskovědních oborů (např. psychologie, sociologie, politologie, religionistiky, genderových studií apod.). Vzhledem k odborné profilaci členů katedry filozofie, jejích školitelů a složení oborové rady bude studium zaměřeno převážně na současnou filozofii a filozofickou reflexi současné společnosti, speciálně pak například na postmodernismus, feminismus, kognitivní vědy, filozofii jazyka, hermeneutiku či postsekulární studia. Tomu odpovídá i korpus povinných teoretických a metodologických předmětů. Studium předpokládá, že adept se zapojí do vědeckého výzkumu jednotlivých školitelů a do odborné diskuse vědecké komunity v rámci svého tématu (vystoupení na konferencích, apod.), a to na základě výsledků vlastní odborné práce. Důraz na velmi úzkou spolupráci filozofického, religionistického a feministického úhlu pohledu a osvojení si jejich badatelských nástrojů má za cíl prohloubit schopnost doktorandů (budoucích humanitních myslitelů) filozoficko-teoreticky reflektovat současné lidské a společenské problémy a následně myšlenkovou tvorbou i speciálními badatelskými postupy přispívat k řešení těchto problémů v rozmanitých kontextech společenské praxe, kulturního života, vědy, umění, politiky, ve světě práce i oblasti spirituality.
Profil absolventa:Absolvent/ka doktorského studia si osvojí takové znalosti a dovednosti v rámci své specializace, které mu/jí umožní samostatnou vědeckou činnost v oblasti filozofické reflexe současné společnosti, tzn. že umí využívat dobré znalosti základní odborné literatury a umí zpracovávat nové speciální poznatky produkované danou vědeckou komunitou, v domácím i světovém rozsahu, a to v rámci minimálně jednoho světového jazyka. Bude schopen/schopna použít speciální odborné metodologické přístupy s důrazem na jejich propojení a tvořivé využití v aplikaci na analyzovaný problém.

Mezi jeho/její kompetence patří nejen schopnost samostatné, metodologicko-teoreticky podložené analytické práce, ale i argumentované reflexe axiologické i duchovní dimenze problémů současnosti.

Umí formulovat originální badatelské otázky a navrhovat závažná témata zkoumání, umí účinně formulovat závěry a shrnovat výsledky dosavadních bádání, umí výsledky myšlenkové teoretické reflexe i výstupy odborných badatelských projektů aplikovat na společenskou praxi, například pedagogicky, popularizačně, publicisticky či v konkrétní profesní nebo tvůrčí oblasti.

Absolvent/ka získá kvalifikaci pro výuku na vysokých školách humanitního zaměření, pro vědeckou činnost v rámci výzkumných pracovišť, pro expertní činnost při analýzách a prognózách společnosti, a pro koncepční a strategickou práci ve státní správě a organizacích různého druhu. Absolventi/tky tohoto studia díky své schopnosti analyticko-kritické reflexe vývoje společnosti jsou schopni identifikovat nové problémy, dokáží je začlenit do širšího teoretického a axiologického kontextu a nabídnout jejich inovativní interpretace. Nositelé těchto kompetencí tvoří nezbytnou podmínku a součást fungující demokratické společnosti.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:10. až 14. září 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).

další informacemohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub